Bibliografia publikacji pracowników Archiwum wydanych po 1999 roku.

 

B

 • Biedziak Agata (wybór źródeł), Gdański przemysł okrętowy w dokumencie archiwalnym, red. L. Potykanowicz-Suda, Gdańsk 2011.
 • Biedziak Agata (współautor), Gdańsk miastem wielu kultur – powrót do korzeni (katalog wystawy),  Gdańsk 2010.
 • Biedziak Agata, Nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym we Włoszech, „Archiwista Polski”, 1, 2010, s. 27 – 36.
 • Biedziak Agata (wybór źródeł), Pomorskie cmentarze. Wybór źródeł, red. L. Potykanowicz-Suda, Gdańsk 2010, s. 5-10.
 • Biedziak Agata, Włoska sieć archiwów państwowych, „Archiwista Polski”, 3, 2008, s. 51-66.
 • Biernat Czesław, Marksistowsko-leninowska teoria archiwistyki i jej percepcja w Polsce, „Teki     Archiwalne. Seria nowa“, 6, 2001, s. 5–15.
 • Biernat Czesław, Staatsarchiv Danzig-Wegweiser durch die Bestände bis zum Jahr 1945, (Schriften des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte, Bd 16), München 2000.
 • Bławat Joanna, Źródła do dziejów więzienia gdańskiego przy ulicy Kurkowej w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] Przegląd Więziennictwa Polskiego. Wydanie specjalne: Więzienie w Gdańsku w systemach represji XX wieku, nr 46, Warszawa – Gdańsk 2005, s. 188-191.
 • Bławat Joanna, Źródła do dziejów wsi powiatu tczewskiego w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku  [w:] Wsie powiatu tczewskiego w świetle archiwaliów od 1305 roku, red. K. Niemczyk , L. Potykanowicz-Suda , K. Zieliński , Pelplin 2003, s. 11–26.
 • Bławat Joanna, Bejm Tadeusz (biogram) [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, Suplement II, Gdańsk 2002, s. 27-28.
 • Bławat Joanna, Benesz Andrzej (biogram) [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, Suplement II, Gdańsk 2002, s. 31-32.
 • Bławat Joanna, Dembińska Anna (biogram) [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, Suplement II, Gdańsk 2002, s. 63-64.
 • Bławat Joanna, Kloss Elżbieta (biogram) [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, Suplement II, Gdańsk 2002, s. 129.
 • Bławat Joanna, Morcinek Roch (biogram) [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, Suplement II, Gdańsk 2002, s. 188-189.
 • Bławat Joanna, 100 lat  Archiwum Państwowego w Gdańsku - sprawozdanie z sesji i wystaw jubileuszowych, „Archiwista Polski”, 2, 2001, s.90-91.
 • Bławat Joanna, Zbiory fotograficzne w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8 VI 2001, Gdańsk 2001, s. 55-71.
 • Bławat Joanna, Dokumentacja fotograficzna gdańskiego KW PZPR w zbiorach Archiwum Państwowego w Gdańsku, „Archeion”, 102, 2000, s. 145-148.
 • Bławat-Obin Joanna, Stan ewidencji i problemy opracowania dokumentacji Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku, „Historia-Archiwa-Gdańsk” 1, 2018, s. 41-52.
 • Bławat – Obin Joanna, Dokumentacja z okresu stanu wojennego Wojewódzkiego Komitetu Obrony w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] Organy zarządzania kryzysowego i sztaby do walki z opozycją. Działalność wojewódzkich komitetów obrony w latach 1975-1989 i ich dokumentacja, red. D. Rymar, M. Kietliński, Warszawa – Białystok – Gorzów Wielkopolski 2017, s.187-205.
 • Bławat – Obin Joanna, Jastrzębowski Jan Ryszard (1950-2006) [w:] Słownik Biograficzny Archiwistów Polskich, t. III, Warszawa 2017, s. 103-104.
 • Bławat-Obin Joanna, Jan Ryszard Jastrzębowski (1950-2006) [w:] Pół wieku Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Gdańsku 1965-2015. Dzieje – ludzie – praca w archiwach, Gdańsk 2015, s. 44-46.
 • Bławat-Obin Joanna, Archiwum Państwowe w Gdańsku. Informator o zasobie archiwalnym od 1945 roku (stan na dzień 30 czerwca 2012 r.), Warszawa – Gdańsk 2014.

 

 


D

 • Drozd Jarosław, Dzieje Polskiej Agencji Morskiej S.A. w Gdyni, pierwszej polskiej firmy maklerskiej, w świetle akt rejestrowych Sądu Grodzkiego w Gdyni, „Historia-Archiwa-Gdańsk” 1, 2018, s. 53-72.
 • Drozd Jarosław (współautor), Gdynia – z żelaza, z betonu…100 fotografii Gdyni na 100-lecie niepodległości, red. A. Regliński, Gdańsk 2018.
 • Drozd Jarosław, Rozwój spółek przemysłowo-handlowych we wsi Gdynia w latach 1920-1926 w świetle akt rejestru handlowego, „Nautologia”, 151, 2014, s. 35-39.
 • Drozd Jarosław, Gdynia to Neve-Yam: The Jewish fisherman`s courses within the Bays of Gdańsk and Puck in the interwar period, “Studia Maritima”, 26, 2013, s. 55-68.
 • Drozd Jarosław, Leon Holzer (1895-1972). Życiorys polskiego patrioty wyznania mojżeszowego z Gdynią w tle, „Nautologia”, 150, 2013, s. 55-59.
 • Drozd Jarosław, Przemiany w religijności Żydów pomorskich w Drugiej Rzeczypospolitej. Wybrane aspekty [w:] Metamorfozy społeczne. Religia a społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej. Zbiór studiów pod red. T. Stegnera, t. 5, Warszawa 2013, s. 333-351.
 • Drozd Jarosław, Gorlewski Zbigniew, Z kart historii polskiego boksu. Księga pamiątkowa na 90-lecie Polskiego Związku Bokserskiego (1923-2013), Gdynia-Warszawa 2013.
 • Drozd Jarosław, Obraz morza i Gdyni w relacjach jej żydowskich mieszkańców w dwudziestoleciu międzywojennym [w:] Morze nasze i nie nasze. Zbiór studiów pod red. P. Kurpiewskiego, T. Stegnera, Gdańsk 2011, s. 141-149.
 • Drozd Jarosław, Od Regat Gdyńskich w 1921 roku do Mistrzostw Europy w Orłowie Morskim w 1939 roku, „Rocznik Gdyński”, 23, 2011, s. 89-98.
 • Drozd Jarosław, Budowa portu gdyńskiego – symboliczne budowle [w:] Druga Rzeczpospolita z morzem w tle. Księga pamiątkowa poświęcona prof. Romanowi Wapińskiemu, red. A. Drzewiecki i E. Koko, Gdynia 2010, s. 251-261.
 • Drozd Jarosław, Requiem dla konsula. Witołd Kukowski (1882-1939), „Rocznik Gdyński”, 22, 2010, s. 14-23.
 • Drozd Jarosław, Lost in The Whirlwind of War. Jewish Community in Gdynia, Gdynia 2008.
 • Drozd Jarosław, Maria Ludwika Dońska (1912-2006). Życiorys z Gdynią w tle, „Nautologia”, 145, 2008, s. 81-85.
 • Drozd Jarosław, Profesor Ruth Gall (1920-2003), "Madame Cosmic Rays". Życiorys z Gdynią w tle, „Nautologia”, 144, 2007, s. 188-191.
 • Drozd Jarosław, Społeczność żydowska Gdyni w okresie międzywojennym, Gdynia 2007.
 • Drozd Jarosław, Wspólnoty wyznaniowe w Gdyni w okresie międzywojennym, „Rocznik Gdyński”, 18, 2006, s. 87-96.
 • Drozd Jarosław, Kursy portowe i rybackie dla Żydów w Gdyni w okresie międzywojennym, „Nautologia", 142, 2005, s. 37-41.
 • Drozd Jarosław (współautor), Gdynianie. Straty osobowe Gdyni w II wojnie światowej 1939-1945. Ludność cywilna, Gdynia 2004.
 • Drozd Jarosław, Powstanie letniska w Orłowie Morskim [w:] Wędrówki po dziejach Gdyni. Studia i materiały Muzeum Miasta Gdyni, red. D. Płaza-Opacka Gdynia 2004, s. 59-81.
 • Drozd Jarosław (współautor), Sopot w świetle dokumentów archiwalnych ze zbiorów Archiwum Państwowego w Gdańsku (katalog wystawy), Gdańsk-Sopot 2002.
 • Drozd Jarosław, Konsul Witołd Kukowski - ostatni właściciel Kolibek [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8 VI 2001, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, s. 91-106.


F

 • Flis Stanisław (współautor), Miasta Morza Bałtyckiego. Informator o źródłach z archiwów i bibliotek polskich do dziejów stosunków miast bałtyckich i żeglugi na Bałtyku (1450-1800), red. S. Flis, Warszawa 2007.
 • Flis Stanisław (współautor), Poland [w:] Baltic Connections. Archival Guide to the Maritime Relations of the Countries around the Baltic Sea (including the Netherlands) 1450-1800 (The Northern World, 36), vol. 3, edited by Lennart Bes, Edda Frankot and Hanno Brand, Leiden-Boston, 2007, s. 1607–1879.
 • Flis Stanisław, Fortyfikacje nadbrzeżne Zatoki Gdańskiej w archiwaliach [w:] Fortyfikacje Gdańska, red. G. Bukal, Gdańsk 2006, s. 143–160.
 • Flis Stanisław, General Education – Presentation of the Balic Connections Project [w:] VIIth European Conference on Archives. Archivist: Profession of the Future in Europe, Warsaw, 18-20th May, 2006, edited by W. Stępniak, Warsaw 2006, s. 305–309.
 • Flis Stanisław (współautor), Informatyka jako pomoc w prowadzeniu archiwum [w:] Poradnik dla archiwisty instytucji polskiej na obczyźnie, red. J. Krochmal, Warszawa 2006, s. 101–105.
 • Flis Stanisław, Bazy danych archiwum gdańskiego – nowe możliwości wyszukiwania informacji [w:] Historyk - Archiwista - Komputer. Historyk a nowoczesny system informacji archiwalnej, red. R. Degen i H. Robótka, Toruń 2004, s. 71–81.
 • Flis Stanisław, Polski Instytut Naukowy w Ameryce. Przewodnik po zbiorach archiwalnych, Warszawa 2004.
 • Flis Stanisław, The Archives of the Polish Institute of Arts and Sciences of America, „Polish American Studies”, Published by University of Illinois Press, vol. LX, No 1, 2003, s. 81–90.
 • Flis Stanisław, Archiwa polskie a Internet [w:] Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, t. I, red. D. Nałęcz, Toruń 2002, s. 65–76.
 • Flis Stanisław, Polish Archives in the Internet [w:] Archives in the New Age. The Strategic Problems of the Automatization of Archives. Papers of the International Conference. Warsaw, September 28-29, 2001,  edited by E. Rosowska, Warszawa 2002, s. 173–178.
 • Flis Stanisław (współautor), Sopot w świetle dokumentów archiwalnych ze zbiorów Archiwum Państwowego w Gdańsku (katalog wystawy), Gdańsk-Sopot 2002.
 • Flis Stanisław, Stodolny Czesław (biogram) [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, Suplement II, Gdańsk 2002, s. 261-262.
 • Flis Stanisław, Stodolny Czesław [w:] Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. II, 1906-2001, Warszawa 2002, s. 174-175.
 • Flis Stanisław, Wiśniewski Józef Stanisław [w:] Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. II, 1906-2001, Warszawa 2002, s. 192-193.
 • Flis Stanisław, Archiwum Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8 VI 2001, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, s. 107–126.
 • Flis Stanisław, The Path to Polish Archival Collections in the USA and Canada, „Slavic & East European Information Resources”, edited by K. A. Rondestvedt, The Haworth Information Press, University of Pittsburgh, Pennsylvania, vol. 1 (4), 2001, s. 83–88.


G

 • Gałąska Konrad, Realizacja programu KULTURA + w Archiwum Państwowym w Gdańsku [w:] Historia – Archiwa – Gdańsk, red. R. Kubicki, A. Przywuska, Gdańsk 2014, s. 411-414.


J

 • Jastrzębowska Anna Julia (współautor), Źródła do dziejów pomorskich cmentarzy w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku Oddział w Gdyni [w:] Pomorskie cmentarze. Wybór źródeł, red. L. Potykanowicz-Suda, Gdańsk 2010, s. 11-13.    
 • Jastrzębowski Jan, Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku. Archiwum zakładowe i jego zasób, „Archiwista Polski”, 4, 2002, s. 105.
 • Jastrzębowski Jan, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku w latach 1997 – 2001, „Archiwista Polski”, 3, 2002, s. 115-117.


K

 • Komsta Katarzyna, Źródła do dziejów teatru na Targu Węglowym w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] 200 lat teatru na Targu Węglowym w Gdańsku, red. J. Ciechowicz, Gdańsk 2004, s. 157-166.
 • Komsta Katarzyna, Rejestracja poloników w Oddziale Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde i Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie-Dahlem, „Archeion”, 104, 2002, s. 234-247.
 • Komsta Katarzyna (współautor), Sopot w świetle dokumentów archiwalnych ze zbiorów Archiwum Państwowego w Gdańsku (katalog wystawy), Gdańsk-Sopot 2002.
 • Komsta Katarzyna, Stosunek władz partyjnych i administracyjnych województwa gdańskiego do obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski [w:] Millennium polskie. Walka o rząd dusz, red. C. Wilanowski, Warszawa 2002, s. 42-49.
 • Komsta Katarzyna, Wystawa - Śladami gdańszczan znanych i nieznanych. Katalog wystawy, Gdańsk 2002.
 • Komsta Katarzyna, Danziger Amtsbücher aus den Jahren 1357-1794 und 1807-1814, Archiv für Diplomatik Schriftgeschichte Siegel- und Wappenkunde, 47/48, 2001/2002, s. 285-334.
 • Komsta Katarzyna, Gdańskie księgi wpisów [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8 VI 2001, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, s. 185-216.
 • Komsta Katarzyna (współautor), 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Katalog wystawy jubileuszowej 8 VI 2001, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001.
 • Komsta Katarzyna, Kurs w Szkole Archiwalnej w Marburgu, „Archeion”, 102, 2000, s. 291-292.    
 • Kubicka Katarzyna, Struktura zasobu Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] Zasada strukturalna jako podstawa opisu archiwaliów w zintegrowanych systemach informacji archiwalnej, red. R. Leśkiewicz i A. Żeglińska, Warszawa 2015, s. 135-145.
 • Kubicka Katarzyna, Stanisław Flis (11 XII 1964 - 20 VII 2014), „Archeion”, 115, 2014, s. 759-766.
 • Kubicka Katarzyna, Teresa Węsierska-Biernatowa (27 XII 1927 - 1 XII 2014), „Archeion”, 116, 2015, s. 732-733.
 • Kubicka Katarzyna, Akta miasta Gdańska – losy wojenne i rewindykacje [w:] Historia – Archiwa – Gdańsk, red. R. Kubicki, A. Przywuska, Gdańsk 2014, s. 309-321.
 • Kubicka Katarzyna, Działalność pisarzy urzędowych i podsędka w Gdańsku w drugiej połowie XVIII w. [w:] Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Chorążyczewski, A. Żeglińska, Olsztyn 2014, s. 349-359.
 • Kubicka Katarzyna, Problem przechowywania i archiwizacji akt luźnych na przykładzie dolnej kancelarii miasta Gdańska [w:] Historia, archiwistyka, informacja naukowa. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, red. M. Świgoń, Olsztyn 2009, s. 205-213.
 • Kubicki Rafał, Dominikanie w Nordenborku i Gierdawach w XV – początkach XVI w., „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2 (276), 2012, s. 227-242.
 • Kubicki Rafał, Mieszkańcy Elbląga w świetle piętnastowiecznych testamentów, „Rocznik Elbląski”, 24, 2012, s. 25-44.
 • Kubicki Rafał, Milling Industry in the State of the Teutonic Order in Prussia in the 13th-15th Century (to Year 1454) - Summary, Gdańsk 2012.
 • Kubicki Rafał, Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII-XV w. (do 1454 r.), Gdańsk 2012.
 • Kubicki Rafał (współautor W. Długokęcki), Nowa praca na temat struktury społecznej i osadniczej na terenach komturstwa królewieckiego w XIII-XVI w., „Zapiski Historyczne”, 77, 2012, z. 4, s. 161-173.
 • Kubicki Rafał (recenzja), R. Czaja, Urzędnicy miejscy Elbląga do 1524 roku, Elbląg 2010, „Rocznik Elbląski”, 24, 2012, s. 345-346.
 • Kubicki Rafał, Wiatraki na Żuławach w pierwszej połowie XV w., „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 72, 2012, s. 45-72.
 • Kubicki Rafał, Wokół klasztornego refektarza – przepisy i praktyka na przykładzie mendykantów z terenu państwa zakonu krzyżackiego w Prusach [w:] Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem, red. B. Możejko, E. Barylewska-Szymańska, Gdańsk 2012, s. 122-134.
 • Kubicki Rafał (recenzja), Jerzy Kłoczowski, Wspólnoty zakonne w średniowiecznej Polsce, Lublin 2010, ss. 512, „Kwartalnik Historyczny”, 119, 2012, nr 1, s. 134-139.
 • Kubicki Rafał, Zarządzenia wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego w sprawie domu pokutnic przy klasztorze brygidek i przytułku dla biednych w Starym Mieście Gdańsku z około 1417 r., „ Rocznik Gdański”, 71-72, 2012 (druk 2013), s. 19-28.
 • Kubicki Rafał, Formy pobożności w mieście późnośredniowiecznym w świetle zapisów na rzecz kościoła i biednych w testamentach elbląskich (XV-początek XVI w.), „Zapiski Historyczne”, 76, 2011, z. 2, s. 8-27.
 • Kubicki Rafał, Franciszkanie w Gdańsku – zaplecze społeczne klasztoru oraz jego związki z miastem w XV i pierwszej połowie XVI w., „Nasza Przeszłość”, 115-116, 2011, s. 163-182.
 • Kubicki Rafał, Kontrakty młyńskie w dobrach cysterek w Żarnowcu (Świecino 1406 r., Wierzchucino 1516 r.) [w:] Dzierżawcy, literaci, posłowie, red. B. Możejko, M. Smoliński, S. Szybkowski (Studia z Dziejów Średniowiecza nr 16), Malbork 2011, s. 291-300.
 • Kubicki Rafał, Podstawy ekonomiczne funkcjonowania mendykantów w państwie krzyżackim i Prusach Królewskich do połowy XVI w. [w:] Inter oeconomiam coelestem et terrenam mendykanci a zagadnienia ekonomiczne, red. W. Długokęcki, T. Gałuszka, R. Kubicki, A. Zajchowska, Kraków 2011, s. 183-237.
 • Kubicki Rafał, Podstawy gospodarcze utrzymania klasztoru dominikanów w Gdańsku (1227–1835) [w:] Inter oeconomiam coelestem et terrenam mendykanci a zagadnienia ekonomiczne, red. W. Długokęcki, T. Gałuszka, R. Kubicki, A. Zajchowska, Kraków 2011, s. 303-332.
 • Kubicki Rafał, Biskupi a klasztory – na przykładzie funkcjonowania dominikanów w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach [w:] Klasztor w kościele średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Warszawa 2010, s. 53-63.
 • Kubicki Rafał, Dochody z młynów w gospodarce komunalnej Gdańska i Elbląga od drugiej połowy XV do XVIII w., „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 70, 2010 s. 175-201.
 • Kubicki Rafał (recenzja), Iwicki, Konwent oliwski 1186-1831. Leksykon biograficzny i nie tylko..., Gdańsk-Pelplin 2010., „Cistercium Mater Nostra”, 4, 2010, s. 191-194.
 • Kubicki Rafał (recenzja), Księgi Młodego Miasta Gdańska 1400-1455 [1458-1459], wyd. K. Kopiński, P. Oliński, Toruń 2008, „Rocznik Gdański”, 69-70, 2009-2010 (druk 2012), s. 197-198.
 • Kubicki Rafał, Kultura materialna w testamentach elbląskich w XV- początku XVI w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 58, 2010, nr 2, s. 199-213.
 • Kubicki Rafał, Młyny zbożowe i przemysłowe w dobrach cystersów z Oliwy do początków XVII w., „Cistercium Mater Nostra”, 4, 2010, s. 93-119.
 • Kubicki Rafał, Pielgrzymki w testamentach mieszczan elbląskich w XV– początkach XVI wieku [w:] Z dziejów średniowiecza. Pamięci profesora Jana Powierskiego (1940-1999), red. W. Długokęcki, Gdańsk 2010, s. 179-188.
 • Kubicki Rafał, Problem utrzymywania czystości w średniowiecznym mieście – funkcje i znaczenie łaźni publicznych na przykładzie Elbląga, „Studia Historica Gedanensia”, 1, 2010, s. 35-46.
 • Kubicki Rafał, Przebieg i skutki kasat klasztorów na terenie prowincji Prusy Zachodnie na przykładzie dominikanów [w:] Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie, red. M. Derwich, M. L. Wójcik, Wrocław 2010, s. 92-93.
 • Kubicki Rafał, Rachunki mistrza młyńskiego w Elblągu z lat 1431-1432, „Rocznik Elbląski”, 23, 2010, s. 185-196.
 • Kubicki Rafał (recenzja),  Małgorzata Borkowska OSB, Zakony żeńskie w Polsce w epoce nowożytnej, Lublin 2010, ss. 440, „Przegląd Historyczny”, 103, 2012, nr 1, s. 211-214.
 • Kubicki Rafał, Zur militärischen Bedeutung der Wassermühlen im Ordensland Preußen, [in:] Beiträge zur Militärgeschichte des Preußenlandes (Tagungsberichte der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung), hg. v. B. Jähnig, Berlin 2010, s. 103-119.
 • Kubicki Rafał, Statut bractwa czeladników szewskich Starego Miasta Gdańska z 1436 r. [w:] Pielgrzymi, pogrobowcy, prebendarze (Studia z Dziejów Średniowiecza 15), red. B. Śliwiński, Gdańsk 2009, s. 357-364.
 • Kubicki Rafał, Prebendarze w klasztorach mendykanckich na terenie państwa zakonu krzyżackiego w Prusach [w:] Pielgrzymi, pogrobowcy, prebendarze (Studia z Dziejów Średniowiecza nr 15), red. B. Śliwiński, Gdańsk 2009, s. 93-105.
 • Kubicki Rafał, Participationem omnium bonorum - forma i znaczenie przyjęcia do udziału w dobrach duchowych zakonu na przykładzie mendykantów w Państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach, „Nasza Przeszłość”, 112, 2009, s. 55-86.
 • Kubicki Rafał, Dwa dokumenty franciszkanów gdańskich z drugiej połowy XV w. – przyczynek do badań nad społecznym kręgiem oddziaływania zakonu, „Rocznik Gdański”, 57-58, 2007-2008 (druk 2009 r.), s. 87-92.
 • Kubicki Rafał, Dominikanie w społeczeństwie państwa krzyżackiego w Prusach w XIII-XV w. – problem zaplecza społecznego [w:] Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie, red. E. Mateja A. Pobóg-Lenartowicz, M. Rowińska-Szczepaniak, Opole 2008, s. 443-452.
 • Kubicki Rafał, Problem wykorzystania energii wodnej w młynarstwie na przykładzie państwa zakonu krzyżackiego w Prusach, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 56, 2008, nr 3-4, s. 285-294.
 • Kubicki Rafał, Działalność dominikanów kontraty pruskiej na pograniczu polsko-krzyżackim – okręg klasztorny konwentu w Toruniu w XV w. [w:] Pogranicze polsko–pruskie i krzyżackie (II), red. K. Grążawski, Włocławek–Brodnica, 2007, s. 373-387.  
 • Kubicki Rafał, Środowisko dominikanów kontraty pruskiej od XIII do połowy XVI w., Gdańsk 2007.
 • Kubicki Rafał, Osadnictwo okolic Iławy w XIII- poł. XVI w. [w:] Iława 1305-2005. Siedemset lat dziejów, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2006, s. 29-48.
 • Kubicki Rafał, Testamenty elbląskie z XIV-początków XVI w. - charakterystyka wraz z listą testatorów w układzie chronologicznym, „Rocznik Elbląski”, 20, 2006, s. 199-208.
 • Kubicki Rafał, Dominikanie w Elblągu, podstawy ekonomiczne egzystencji konwentu i jego związki z miastem, „Rocznik Elbląski”, 19, 2004, s. 5-30.
 • Kubicki Rafał (recenzja), Dominikanie w środkowej Europie w XIII-XV wieku. Aktywność duszpasterska i kultura intelektualna, red. J. Kłoczowski i J. A. Spież, Studia nad historią dominikanów w Polsce, t. 3, Poznań 2002, „Rocznik Elbląski”, 19, 2004, s. 211-215.
 • Kubicki Rafał (sprawozdanie z konferencji), Gdańskie i europejskie dziedzictwo. Rola zakonu dominikanów w dziejach Gdańska. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Gdańsk 9-12 maja 2002 r., „Rocznik Elbląski”, 19, 2004, s. 242-247.
 • Kubicki Rafał, Robert Grosseteste (1188-1253) [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 4 (G-I), Lublin 2003, s. 89-95.
 • Kubicki Rafał, Przeorzy konwentu gdańskiego dominikanów od początków XIV w. do 1525 r. [w:] Dominikanie. Gdańsk – Polska – Europa, red. D. A. Dekański, A. Gołembnik, M. Grubka, Materiały sesji naukowej, Gdańskie i europejskie dziedzictwo, Gdańsk 2003, s. 201-219.
 • Kubicki Rafał (współautor), 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Katalog wystawy jubileuszowej 8 VI 2001, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001.
 • Kubicki Rafał, Źródła do dziejów konwentu dominikanów w Elblągu w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8 VI 2001, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, s. 243-260.
 • Kubicki Rafał (recenzja), Józef Śliwiński, Cystersi z Oliwy i Pelplina w świetle korespondencji z I połowy XV wieku (do 1459 r.) (Wybór listów z archiwum w Berlinie-Dahlem), „Olsztyńskie Miscellanea Historyczne”, z. 2, Olsztyn 1998, „Rocznik Gdański”, 60, 2000 r., z.1, s. 173-174.
 • Kubicki Rafał (recenzja), Zakon krzyżacki a cystersi z Oliwy i Pelplina. Niepublikowane źródła z pierwszej połowy XV w. (korespondencja), oprac., J. Śliwiński, „Nowe Miscellanea Historyczne”, t. 4, seria Pomorze, z. 1, Warszawa 1999, „Rocznik Gdański”, 60, 2000 r., z. 1, s. 175-176.
 • Kurr Marcin (współautor), Sprawozdanie z udziału w seminarium „Vistulana w zbiorach polskich”, Warszawa, 27 czerwca 2017 r., „Historia-Archiwa-Gdańsk” 1, 2018, s. 302-304.
 • Kurr Marcin (współautor) Działalność pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Gdańsku w latach 2005-2014 [w:] Historia – Archiwa – Gdańsk, red. R. Kubicki, A. Przywuska, Gdańsk 2014, s. 407-410.
 • Kurr Marcin (wybór źródeł), Gdański przemysł okrętowy w dokumencie archiwalnym, red. L. Potykanowicz-Suda, Gdańsk 2011.
 • Kurr Marcin (współautor), Gdańsk miastem wielu kultur – powrót do korzeni (katalog wystawy),  Gdańsk 2010.
 • Kurr Marcin (wybór źródeł), Pomorskie cmentarze. Wybór źródeł, red. L. Potykanowicz-Suda, Gdańsk 2010, s. 5-10.
 • Kurr Marcin, Inwentarz dokumentów i ksiąg znajdujących się w archiwum zamku malborskiego przed 1945 r. [w:] Z dziejów średniowiecza. Pamięci profesora Jana Powierskiego 91940-1999), red. W. Długokęcki, Gdańsk 2010.
 • Kurr Marcin, Studenci Bytowa, Lęborka i Łeby w okresie średniowiecza do 1525 roku, „Acta Cassubiana”, 10, 2008.


M

 • Musiał Jolanta (współautor), Gdynia – z żelaza, z betonu…100 fotografii Gdyni na 100-lecie niepodległości, red. A. Regliński, Gdańsk 2018.
 • Musiał Jolanta, Od krakowskiego Podgórza po warszawskie salony. Historia kariery politycznej Kazimierza Rusinka, Gdańsk – Warszawa 2018.
 • Musiał Jolanta, Sądy grodzkie w okręgu gdańskim w latach 1945-1950 oraz ich dokumentacja w zasobie archiwalnym, „Historia-Archiwa-Gdańsk” 1, 2018, s. 84-98.
 • Musiał Jolanta, Z magazynu archiwalnego do rąk użytkownika. Z doświadczeń trójmiejskich archiwistów nad opracowaniem akt Wydawnictwa Morskiego, [w:] Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i ... koty. Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, Warszawa 2016, s. 193-203.
 • Musiał Jolanta, Archiwum Państwowe w Gdańsku i jego rola w upowszechnianiu wiedzy o przeszłości Pomorza [w:] Pół wieku Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Gdańsku 1965 – 2015, pod red. S. Kościalaka i M. Płuciennik, Gdańsk 2015, s. 68 – 76.
 • Musiał Jolanta, Gdyńska Polska Partia Socjalistyczna w dokumencie archiwalnym [w:] Wędrówki po dziejach Gdyni cz. 3., pod. red. D. Płazy – Opackiej i T. Stegnera, Gdynia 2015, s. 45 – 54.
 • Musiał Jolanta, Sławoszewska Maria (biogram) [w:] Pół wieku Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Gdańsku 1965 – 2015, pod red. S. Kościalaka i M. Płuciennik, Gdańsk 2015, s. 36 – 37.
 • Musiał Jolanta, Wiśniewski Józef (biogram) [w:] Pół wieku Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Gdańsku 1965 – 2015, pod red. S. Kościalaka i M. Płuciennik, Gdańsk 2015, s. 41 - 42.
 • Musiał Jolanta, Źródła do badań nad inteligencją gdyńską okresu międzywojennego [w:] Historia – Archiwa – Gdańsk, red. R. Kubicki, A. Przywuska, Gdańsk 2014, s. 235-268.
 • Musiał Jolanta, Księgi i akta gruntowe w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku i Oddziału w Gdyni [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 3, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2013, s. 307 – 317.
 • Musiał Jolanta, Z nadmorskich wspomnień. Pierwsze spotkania Polaków z morzem w okresie międzywojennym [w:] Morze nasze i nie nasze. Zbiór studiów pod red. P. Kurpiewskiego, T. Stegnera, Gdańsk 2011, s. 131 – 140.
 • Musiał Jolanta, Straty materialne mieszkańców gminy Chwaszczyno w latach 1939 – 1945 [w:] Wyniszczyć, wypędzić, wynarodowić. Szkice do dziejów okupacji niemieckiej na Kaszubach i Kociewiu (1939 – 1945), red. G. Berendt, Gdańsk 2010, s. 120 – 137.
 • Musiał Jolanta (współautor), Źródła do dziejów pomorskich cmentarzy w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku Oddział w Gdyni [w:] Pomorskie cmentarze. Wybór źródeł, red. L. Potykanowicz-Suda, Gdańsk 2010, s. 11-13.


O

 • Obin Joanna, Dokumentacja fotograficzna gdańskiego KW PZPR w zbiorach Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] „Wojna o akta”. Studia i materiały źródłowe, red. S. Flis, Gdańsk 2011, s. 69-74.
 • Obin Joanna, Jan Jastrzębowski  (wspomnienie), „Archiwista Polski”, 4, 2006, s. 96-97.


P

 • Pac Pomarnacka Magdalena, Spojrzenie praktyczne na działalność pracowni konserwacji masowej Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] Historia – Archiwa – Gdańsk, red. R. Kubicki, A. Przywuska, Gdańsk 2014, s.433-443.
 • Panter Monika (współwyd. J. Bonczkowski), Księga łąkowa miasta Grudziądza z pierwszej połowy XVIII wieku. Część II, „Rocznik Grudziądzki”, 19, 2011, s. 179-234.
 • Panter Monika (współwyd. J. Bonczkowski),  Księga łąkowa miasta Grudziądza z pierwszej połowy XVIII wieku. Część I, „Rocznik Grudziądzki”, 18, 2009, s. 171-209.
 • Panter Monika, List Ludwika Bronarskiego do Gabriela Tołwińskiego w sprawie metronomu Fryderyka Chopina (edycja źródłowa), „Wiadomości”, 456, 2009, s. 20-21.
 • Panter Monika, Źródła do badań twórczości Fryderyka Chopina w zasobie Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Marly (ogłoszenia), „Wiadomości”, 454-455, 2009, s. 36.
 • Panter Monika, Inauguracja Roku Profesora Ludwika Bronarskiego w Marly, „Wiadomości”, 453, 2009, s. 15-18.
 • Panter Monika, List Gabriela Tołwińskiego do Ludwika Bronarskiego w sprawie metronomu Fryderyka Chopina (edycja źródłowa)”, „Wiadomości”, 452, 2009, s. 23.
 • Panter Monika, Rozwój polskiej terminologii archiwalnej, „Problemy archiwistyki”; 2, 2009, s. 31-37.
 • Panter Monika, Źródła do badań twórczości Fryderyka Chopina w zasobie Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Marly, „Wiadomości”, 447-448, 2008/2009, s. 44-45.
 • Panter Monika, Archiwum Polskiej Misji Katolickiej. Akta rodziny Bronarskich, „Wiadomości”, 446, 2008, s. 26-27.
 • Panter Monika (recenzja), Baltic Connections: Archival Guide to the Maritime Relations of the Countries around the Baltic Sea (including the Netherlands) 1450-1800. Vol. 1, Denmark, Estonia, Finland, Germany ; Vol. 2, Latvia, Lithuania, the Netherlands ; Vol. 3, Poland, Russia, Sweden", ed. by Lennart Bes, Edda Frankot and Hanno Brand, Leiden ; Boston 2007”, „Archeion”, 110, 2007-2008, s. 206-209.    
 • Płuciennik Monika, Wady i zalety crowdsourcingu udostępniania źródeł genealogicznych. Podsumowanie współpracy Archiwum Państwowego w Gdańsku i Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego, „Historia-Archiwa-Gdańsk” 1, 2018, s. 99-111.
 • Płuciennik Monika, Polish Music Center w Los Angeles, „Archeion”, 116, 2015, s. 677-682.
 • Płuciennik Monika, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku w latach 1965-2015 [w:] Pięćdziesięciolecie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 1965-2015, red. K. Stryjkowski, Warszawa 2015, s. 23-24.
 • Płuciennik Monika, (redakcja) Pół wieku Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Gdańsku 1965-2015. Dzieje – ludzie – praca w archiwach, red. S. Kościelak i M. Płuciennik, Gdańsk 2015.
 • Płuciennik Monika, In memoriam. Stanisław Flis (1964-2014), „Archiwista Polski”, 75, 2014, s. 103-109.
 • Płuciennik Monika, Polska terminologia archiwalna w kontekście historycznym, „Archeion”, 111, 2009-2010, s. 64-81.    
 • Potrzebowski Rafał, Wykaz polskich więźniów ewakuowanych w 1945 r. przymusowo drogą morską z obozu koncentracyjnego Stutthof na wyspę Møn, „Historia-Archiwa-Gdańsk” 1, 2018, s. 112-133.
 • Potrzebowski Rafał, Historia II wojny światowej w pamięci rodzinnej – rejs śmierci 25 IV – 5 V 1945 roku [w:] Historia – Archiwa – Gdańsk, red. R. Kubicki, A. Przywuska, Gdańsk 2014, s. 171-186.
 • Potrzebowski Rafał, Dokumentacja robót przymusowych oraz wysiedleń w czasie II wojny światowej w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8 VI 2001, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, s. 261-284.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Udział Archiwum Państwowego w Gdańsku w programie pomocy instytucjom polonijnym w latach 2004-2017 na przykładzie Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie, „Historia-Archiwa-Gdańsk”, 1, 2018, s. 134-146.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Biernat Czesław (biogram) [w:] Słownik Biograficzny Archiwistów Polskich, t. III, Warszawa 2017, s. 36-39.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Działalność Instytutu Polskiego w Bejrucie w latach 1945-1947 w świetle archiwaliów przechowywanych w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie, „Archeion”, 118, 2017, s. 427-438
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Wisła w dokumencie archiwalnym (tekst i redakcja), Gdańsk 2017.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Wystawy wirtualne z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski w Archiwum Państwowym w Gdańsku [w:] 1050. rocznica Chrztu Polski, red. K. Lewalski, Gdańsk 2016, s. 340-341.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Archiwum Państwowe w Gdańsku [w:] 70 lat dziedzictwa archiwalnego na Ziemiach Zachodnich i Północnych (1945-2015), red. G. Trzaskowska, Wrocław 2015, s. 85-96.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Czesław Biernat (18 I 1925 – 20 I 2015), „Archeion”, 116, 2015, s. 734-739.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, In memoriam. Czesław Biernat (1925-2015), „Archiwista Polski”, 2(78), 2015, s. 115-120.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Nieznane listy biskupa Edwarda O’Rourke w aktach Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej w Watykanie, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej”, 10-12, 2015, s. 669-674.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Bibliografia prac Czesława Biernata za lata 1953-2001 [w:] Historia – Archiwa – Gdańsk, red. R. Kubicki, A. Przywuska, Gdańsk 2014, s. 23-40.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Kalendarium życia zawodowego i naukowego Czesława Biernata [w:] Historia – Archiwa – Gdańsk, red. R. Kubicki, A. Przywuska, Gdańsk 2014, s. 15-21.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, I wojna światowa w dokumencie archiwalnym, Gdańsk 2014.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Życie teatralne dawnego Elbląga w świetle archiwaliów, Gdańsk 2014.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Elbląg w starej fotografii (wydanie specjalne z okazji 777-lecia miasta), Elbląg 2014.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Elbląg w starej fotografii, Gdańsk 2013.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Wydział Propagandy Komitetu Wojewódzkiego PPR w Gdańsku w latach 1944-1948. Struktura, cele, zadania [w:] Partia komunistyczna w Polsce. Struktury – Ludzie  – Dokumentacja, red. D. Magier, Lublin-Radzyń Podlaski 2012, s. 75-87.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Stan wojenny w województwie gdańskim w świetle akt Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku, Gdańsk 2012.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Źródła do dziejów przemysłu okrętowego w Gdańsku w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] Gdański przemysł okrętowy w dokumencie archiwalnym, red. L. Potykanowicz-Suda, Gdańsk 2011, s. 6–19.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Państwo a Kościół katolicki w województwie gdańskim w latach 1945-1970, Warszawa 2011.
 • Potykanowicz-Suda Lidia (współautor), Gdańsk miastem wielu kultur – powrót do korzeni (katalog wystawy), Gdańsk 2010.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Grudzień 1970 na Wybrzeżu Gdańskim w świetle akt Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku, Gdańsk 2011.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, 750 lat Tczewa w archiwaliach (regesty archiwaliów) [w:] 750 lat Tczewa w archiwaliach, red. L. Potykanowicz-Suda, Pelplin 2010, s. 37–103.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Źródła do dziejów pomorskich cmentarzy w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] Pomorskie cmentarze. Wybór źródeł, red. L. Potykanowicz-Suda, Gdańsk 2010, s. 5–10.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Laicyzacja służby zdrowia na przykładzie Szpitala Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo w Wejherowie, „Studia Pelplińskie”, XLI, 2009, s. 99–112.
 • Potykanowicz-Suda Lidia (współautor), Sylwetki ludzi morza.  Jan Stankiewicz - kapitan żeglugi wielkiej, Gdańsk 2008.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Likwidacja Collegium Marianum w Pelplinie „Studia Pelplińskie”, 39, 2008, s. 207–220.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Próby wprowadzenia państwowego nadzoru nad Biskupim Seminarium Duchownym w Gdańsku Oliwie w świetle akt partyjno-państwowych województwa gdańskiego [w:] Gdańskie Seminarium Duchowne 1957–2007. Księga Jubileuszowa, Gdańsk 2007, s. 79–92.
 • Potykanowicz-Suda Lidia (współautor), Opracowywanie akt [w:] Poradnik dla archiwisty instytucji polskiej na obczyźnie, red. J. Krochmal, Warszawa 2006 r., s. 37–61.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Kościół i społeczeństwo Pomorza Gdańskiego wobec stanu wojennego w okresie od 13 grudnia 1981 r. do lipca 1982 r. w świetle akt KW PZPR w Gdańsku [w:] Kościół i społeczeństwo wobec stanu wojennego, red. W. J. Wysocki, Warszawa 2004, s. 395–408.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Kontrola bibliotek seminaryjnych i zakonnych w    województwie gdańskim w 1960 roku w świetle akt Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Gdańsku, „Studia Pelplińskie”, 35, 2004, s. 205–216.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Regesty archiwaliów eksponowanych na wystawie „Wsie powiatu tczewskiego w świetle archiwaliów od 1305 roku” [w:] Wsie powiatu tczewskiego w świetle archiwaliów od 1305 roku, red. K. Niemczyk, L. Potykanowicz-Suda, K. Zieliński, Tczew 2003, s. 27–64.
 • Potykanowicz-Suda Lidia Przygotowania do przyjazdu Ojca Świętego Jana Pawła II do Trójmiasta w 1987 roku w świetle akt Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej”, 10–12, 2003, s. 695–711.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Regesty archiwaliów eksponowanych na wystawie „Tczew w świetle archiwaliów od 1252 roku” [w:] Tczew w świetle archiwaliów od 1252 roku, red. K. Niemczyk, L. Potykanowicz-Suda, K. Zieliński, Tczew-Gdańsk 2002, s. 33–49.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Kościół i społeczeństwo Pomorza Gdańskiego wobec stanu wojennego w okresie od 13 XII 1981 r. do VI 1982 r. w świetle akt KW PZPR w Gdańsku, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej”,4–6, 2002, s. 317–336 (wersja rozszerzona).
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Ks. Prymas Stefan Wyszyński na Pomorzu Gdańskim w świetle akt przechowywanych w Archiwum Państwowym w Gdańsku, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej”, 7–9, 2001, s. 400–419 (wersja rozszerzona).
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Ks. Prymas Stefan Wyszyński na Pomorzu Gdańskim w świetle akt przechowywanych w Archiwum Państwowym w Gdańsku [w:] Stefan Kardynał Wyszyński wobec Ziem Zachodnich i Północnych oraz stosunków polsko-niemieckich, red. T. Dzwonkowski i Cz. Osękowski, Warszawa-Poznań-Zielona Góra 2001, s. 165–175.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Dyrektorzy Archiwum Państwowego w Gdańsku 1901–1991 [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8 VI 2001, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, s. 343–362.
 • Przywuska Aniela, Klesińska Wanda [w:] Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 2, 1906-2001, Warszawa 2002, s. 81-82.
 • Przywuska Aniela, Sławoszewska Maria [w:] Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 2, 1906-2001, Warszawa 2002, s. 164-165.
 • Przywuska Aniela, Źródła do dziejów miasta Tczewa w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] Tczew w świetle archiwaliów od 1252 roku, red. K. Niemczyk, L. Potykanowicz-Suda, K. Zieliński, Tczew-Gdańsk 2002, s. 33-49.
 • Przywuska Aniela (współautor), Źródła do historii Żydów w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce, red. B. Woszczyński, V. Urbaniak, Warszawa 2001, s. 127-154.
 • Przywuska Aniela, Archiwum Państwowe w Gdańsku (1901-2001) [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8 VI 2001, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, s. 7–44.
 • Przywuska Aniela, Słowo wstępne [w:], 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Katalog wystawy jubileuszowej 8 VI 2001, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, s. 3-13.


R

 • Regliński Andrzej, Akta Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w zasobie Archiwum Państwowego e Gdańsku, „Historia-Archiwa-Gdańsk” 1, 2018, s. 147-176.
 • Regliński Andrzej (współautor), Gdynia – z żelaza, z betonu…100 fotografii Gdyni na 100-lecie niepodległości, red. A. Regliński, Gdańsk 2018.
 • Regliński Andrzej, Ewidencja ludności w przedwojennej Gdyni na podstawie akt Komisarza Rządu oraz kartoteki meldunkowej [w:] Historia – Archiwa – Gdańsk, red. R. Kubicki, A. Przywuska, Gdańsk 2014, s. 269-288.
 • Regliński Andrzej, Zarządzanie dokumentacją w urzędzie. Instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w praktyce, Wrocław 2013.
 • Regliński Andrzej, Archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych ze środków unijnych i innych źródeł zagranicznych, Wrocław 2012.
 • Regliński Andrzej, Straty wojenne gminy Rumia-Zagórze na podstawie kwestionariuszy dotyczących rejestracji szkód wojennych [w:] Wyniszczyć, wypędzić, wynarodowić. Szkice do dziejów okupacji niemieckiej na Kaszubach i Kociewiu (1939-1945) red. G. Berendt , Gdańsk 2010, s. 87-119.
 • Regliński Andrzej, Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa 2007.
 • Regliński Andrzej, Archiwa terenowe podległe Archiwum Państwowemu w Gdańsku [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja Jubileuszowa 8 VI 2001, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, s. 285-302.


S   

 • Sianko Jarosław, Problematyka konserwacji zasobu Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] Historia – Archiwa – Gdańsk, red. R. Kubicki, A. Przywuska, Gdańsk 2014, s. 415-432.
 • Sianko Jarosław, Zasób Archiwum Państwowego w Gdańsku w świetle wymogów konserwatorskich [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja Jubileuszowa 8 VI 2001, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, s. 303-312.
 • Skibicka Aleksandra, Groth Paweł Franciszek [w:] Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. II, 1906-2001, Warszawa 2002, s. 57-58.
 • Skibicka Aleksandra, (współautor), Źródła do historii Żydów w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce, red. B. Woszczyński, V. Urbaniak, Warszawa 2001, s. 127-154.
 • Skibicka Aleksandra (współautor), Materiały archiwalne do dziejów teatru na Pomorzu w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku, 2000, e-teatr.pl – polski portal teatralny.
 • Strehlau Janina, (współautor), Sprawozdanie z udziału w seminarium „Vistulana w zbiorach polskich”, Warszawa, 27 czerwca 2017 r., „Historia-Archiwa-Gdańsk” 1, 2018, s. 302-304.
 • Strehlau Janina (współautor) Działalność pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Gdańsku w latach 2005-2014 [w:] Historia – Archiwa – Gdańsk, red. R. Kubicki, A. Przywuska, Gdańsk 2014, s. 407-410.
 • Strehlau Janina, Kancelaria Państwowego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Starogardzie Gdańskim-Kocborowie w latach 1893-1939 [w:] Historia – Archiwa – Gdańsk, red. R. Kubicki, A. Przywuska, Gdańsk 2014, s. 339-355.
 • Strehlau Janina (wybór źródeł), Gdański przemysł okrętowy w dokumencie archiwalnym, red. L. Potykanowicz-Suda, Gdańsk 2011.
 • Strehlau Janina (współautor), Gdańsk miastem wielu kultur – powrót do korzeni (katalog wystawy), Gdańsk 2010.
 • Strehlau Janina (wybór źródeł), Pomorskie cmentarze. Wybór źródeł, red. L. Potykanowicz-Suda, Gdańsk 2010, s. 5-10.
 • Swobodziński Marcin, Źródła do dziejów politycznych Gdańska w pierwszym okresie bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego (VI-XII 1696) w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku, „Historia-Archiwa-Gdańsk” 1, 2018, s. 27-38.
 • Szmytkowska Beata, Wydawnictwa drugiego obiegu w archiwach. Uwagi metodyczne [w:] Druki niezależne w Polsce w latach 1945 – 1990, red. G. Schlender, Kalisz 2018 r., s. 283-312.
 • Szmytkowska Beata, Karton z bibułą. Kolekcje pism drugiego obiegu jako źródło do badań nad siecią kolportażu i środowiskami opozycji na wybranych przykładach [w:] Drugi obieg w PRL na tle samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku, red. P. Gasztold-Seń, N. Jarska, J. Olaszek, Warszawa 2016, s. 181-200.
 • Szmytkowska Beata, Źródła do dziejów związku zawodowego i ruchu społecznego „Solidarność” w Archiwum Państwowym w Gdańsku [w:] Szkice z dziejów NSZZ „Solidarność” na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach (1980-1990), red. I. Hałagida, Bydgoszcz-Gdańsk 2012, s. 202–212.
 • Szmytkowska Beata, Stan zachowania akt gdańskiego KW PZPR w zbiorach Archiwum Państwowego w Gdańsku i ich wykorzystanie do badań naukowych [w:] „Wojna o akta”. Studia i materiały źródłowe, red. S. Flis, Gdańsk 2011, s. 57-68.


W   

 • Warmbier Piotr, Zastosowanie komputerów, strona internetowa i digitalizacja zasobu w praktyce Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] Historia – Archiwa – Gdańsk, red. R. Kubicki, A. Przywuska, Gdańsk 2014, s. 389-396.
 • Westphal Marcin (współautor), Śladami ludzi morza. Jan Stankiewicz - kapitan żeglugi wielkiej, Gdańsk 2008.
 • Westphal Marcin, U-booty typu XXI, Morze, Statki i Okręty, 3, 2007 s. 52-61.
 • Westphal Marcin, Architektura militaris grodu nad Motławą w zbiorach Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] Fortyfikacje Gdańska, Gdańsk 2006, s. 131-142.
 • Westphal Marcin, Pomorze w planowaniu militarnym Niemiec 1919-1939, „Wojna ! Magazyn broni, munduru i wojsk”, 5/6, 2004, s. 57-64, 7, 2004, s. 55-59.
 • Westphal Marcin, Rola Wolnego Miasta Gdańska w polskim planowaniu obronnym (1920-1939), [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8 VI 2001, , red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, s. 373-395.
 • Westphal Marcin, Materiały archiwalne dotyczące miejsca straceń w Lesie Szpęgawskim przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] Szpęgawskie Memento, Starogard Gdański 2001, s. 98-109.
 • Westphal Marcin, Inwentarz zespołu akt Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” 1941-1942, „Kociewski Magazyn Regionalny”, cz. I, nr 2/2000, s. 3-7.  
 • Westphal Marcin, Inwentarz zespołu akt Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” 1941-1942, „Kociewski Magazyn Regionalny”, cz. II, nr 3/2000, 29-31.
 • Westphal Marcin (współautor), Materiały archiwalne do dziejów teatru na Pomorzu w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku, 2000, e-teatr.pl – polski portal teatralny.
 • Wierzbicki Piotr, Archiwum Państwowe w Gdańsku – budowa, odbudowa i rozbudowa w latach 1901-2014 [w:] Historia – Archiwa – Gdańsk, red. R. Kubicki, A. Przywuska, Gdańsk 2014, s. 397-405.
 • Wierzbicki Piotr, Archiwum Państwowe w Gdańsku. Charakterystyka instytucji i zasobu archiwalnego, „Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie”. Biuletyn, 13, 2006, s. 47-53.
 • Wierzbicki Piotr, Problemy nadzoru archiwalnego Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja Jubileuszowa 8 VI 2001, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, s. 397-417.

 


 Wersja do druku Do góry

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Ogólne Rozporządzenie”) Archiwum Państwowe w Gdańsku informuję, że >>> czytaj dalej

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.