Publikacje o zasobie

 

Przewodniki i informatory o zasobie

 • Archiwalny Biuletyn Informacyjny, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Gdańsku, oprac. M. Dragan, R. Morcinek, M. Sławoszewska, Warszawa 1954 (wyd. powielaczowe).
 • Archiwum Państwowe w Gdańsku. Informator o zasobie archiwalnym od 1945 roku (stan na dzień 30 czerwca 2012 r.), oprac. J. Bławat-Obin, Warszawa – Gdańsk 2014.
 • Archiwum Państwowe w Gdańsku. Przewodnik po zasobie do 1945 roku, oprac. Cz. Biernat, Warszawa–Łódź 1992.
 • Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni. Przewodnik po zasobie archiwalnym, oprac. A. Regliński, Warszawa 2007.
 • Bär Max, Das Königliche Staatsarchiv zu Danzig, seine Begründung, seine Einrichtung und seine Bestände, Leipzig 1912.
 • Staatsarchiv Danzig-Wegweiser durch die Bestände bis zum Jahr 1945, (Schriften des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte, Bd 16), bearb. Cz. Biernat, München  2000.

 

Przewodniki po zespołach archiwalnych i inwentarze

 • Archiwum miasta Elbląga. Przewodnik po zespołach, 1242–1945, oprac. J. Czaplicka, W. Klesińska, Warszawa 1970.
 • Archiwum miasta Gdańska. Przewodnik po zespołach, 1253–1945, oprac. T. Węsierska-Biernatowa, J. Czaplicka, M. Sławoszewska, Warszawa 1970.
 • Danziger Inventar 1531-1591, bearb. P. Simson, “Inventare Hansischer Archive des 16. Jahrhunderts”, Bd 3, München–Leipzig 1913.
 • Inwentarz akt Komisarza Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku 1919–1939, oprac. Cz. Stodolny, Warszawa 1967.
 • Inwentarz zbioru „Rękopisy elbląskie”, oprac. E. Morcinek, Warszawa 1967.

 

Opracowania o zasobie i w większości na podstawie zasobu

A

 • Akta stanów Prus Królewskich, wyd. m.in. M. Biskup, K. Górski, t. 1-8, Toruń, 1955-1993.

B

 • Bär Max, Das Königliche Staatsarchiv zu Danzig, seine Begründung, seine Einrichtungen und seine Bestände, Leipzig 1912.
 • Bibliografia prac Czesława Biernata za lata 1953-2001, oprac. L. Potykanowicz-Suda [w:] Historia – Archiwa – Gdańsk, red. R. Kubicki, A. Przywuska, Gdańsk 2014, s. 23-40.
 • Biernat Czesław, Archive Materials for Polish History on the Sea, „Acta Poloniae Historica”, 23, 1971, s. 192–203.
 • Biernat Czesław, Les  Archives d’Ètat à Gdańsk, „Acta Poloniae Historica”, 11, 1965, s. 187–203.
 • Biernat Czesław, Archiwum Państwowe w Gdańsku i jego zasób, „Rocznik Gdański”, 25, 1966, s. 233–277.
 • Biernat Czesław, Gdańskie księgi palowe z drugiej połowy XVIII wieku oraz metoda ich opracowania statystycznego, (Gdańskie Towarzystwo Naukowe, seria monografii nr 17), „Studia Gdańsko-Pomorskie”, 1964, s. 214–235.
 • Biernat Czesław „Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe” S.A. 1930–1945, „Materiały do 40-lecia Polski na morzu 1920–1960”, 2, 1959, s. 63–112.
 • Biernat Czesław, Hamowanie wywozu zboża z portu gdańskiego w XVII wieku i w pierwszej połowie XVIII wieku, „Rocznik Gdański”, 37, 1977, s. 67–85.
 • Biernat Czesław, Katastry kontrybucyjne posiadłości miasta Gdańska z 1793 roku, „Zapiski Historyczne”, 21, 1955, z. 1–2, s. 257–261.
 • Biernat Czesław, Materiały do dziejów floty gdańskiej w latach 1694–1850, „Rocznik Gdański”, 14, 1955, s. 420–428.
 • Biernat Czesław, Najstarsze polskie ordynacje dla mierników zbożowych miasta Gdańska z lat 1584, 1620 i 1623, „Rocznik Gdański”, 14, 1955, s. 335–341.
 • Biernat Czesław, Narastający zasób archiwalny w dwudziestoleciu Polski Ludowej, „Archeion”, 41, 1964, s. 93–113.
 • Biernat Czesław, Recesy gdańskich ordynków 1545–1814, (Biblioteka Gdańska, seria monografii nr 5), Gdańsk 1958.
 • Biernat Czesław, Das Staatsarchiv in Danzig und die Geschichte seiner Bestände, „Deutsch-Polnisches Jahrbuch”, 1981/82 [1982], Bd. 2, s. 67–84.
 • Biernat Czesław, Stanowisko Rady Gdańskiej wobec nadużyć mierników zbożowych w XVII i XVIII w., „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 15, 1953, s. 195–239.
 • Biernat Czesław, Wpływ czynników polityczno-ustrojowych na kształtowanie i losy zasobu Archiwum  Gdańskiego w XX wieku [w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. 2, cz. 2, Toruń 1995, s. 209–219.
 • Biernat Czesław, Zasób aktowy przedsiębiorstwa „Gdynia-Ameryka - Linie Żeglugowe” S.A. (1930–1945) w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Gdańsku, „Archeion”, 34, 1961, s. 49-73.
 • Biernat Czesław, Zatarg gdańsko-niemiecki w latach 1919–1930 o profil Archiwum Gdańskiego, „Archeion”, 48, 1968, s. 85–98.
 • Biernat Czesław, Źródła archiwalne do odbudowy i rozwoju gospodarki morskiej Wybrzeża Gdańskiego w latach 1945-1950, „Archeion”, 83, 1987, s. 95–110.
 • Bławat Joanna, Dokumentacja fotograficzna gdańskiego KW PZPR w zbiorach Archiwum Państwowego w Gdańsku, „Archeion”, 102, Warszawa 2000, s. 145-148.
 • Bławat Joanna, 100 lat  Archiwum Państwowego w Gdańsku - sprawozdanie z sesji i wystaw jubileuszowych, „Archiwista Polski”, 2, 2001, s. 90-91.
 • Bławat Joanna, Zbiory fotograficzne w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8 VI 2001, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, s. 55–71.
 • Bławat Joanna, Źródła do dziejów więzienia gdańskiego przy ulicy Kurkowej w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] Przegląd Więziennictwa Polskiego. Wydanie specjalne: Więzienie w Gdańsku w systemach represji XX wieku, nr 46, Warszawa – Gdańsk 2005, s. 188-191.
 • Bławat Joanna, Źródła do dziejów wsi powiatu tczewskiego w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] Wsie powiatu tczewskiego w świetle archiwaliów od 1305 roku, red. K. Niemczyk, L. Potykanowicz-Suda, K. Zieliński, Pelplin 2003, s. 11–26.
 • Bławat – Obin Joanna, Dokumentacja z okresu stanu wojennego Wojewódzkiego Komitetu Obrony w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] Organy zarządzania kryzysowego i sztaby do walki z opozycją. Działalność wojewódzkich komitetów obrony w latach 1975-1989 i ich dokumentacja, red. D. Rymar, M. Kietliński, Warszawa – Białystok – Gorzów Wielkopolski 2017, s.187-205.
 • Bławat-Obin Joanna, Stan ewidencji i problemy opracowania dokumentacji Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku, „Historia-Archiwa-Gdańsk” 1, 2018, s. 41-52.
 • Breza Edward, Źródła do dziejów uwolnień i sprzedaży chłopów w XVII – XVIII wieku z ksiąg ławniczych Kościerzyny, „Rocznik Gdański”, 38, 1978, z. 1, s. 151-210.
 • Był sobie Gdańsk (album), cz. 1-2, red. D. Tusk, W. Duda, G. Fortuna, K. Nawrocki, cz. 3-5, red. D. Tusk, W. Duda, G. Fortuna,  Gdańsk 1996-2003.
 • Był sobie Gdańsk (album), red. D. Tusk, W. Duda, G. Fortuna,  Gdańsk 2006.
 • Był sobie Gdańsk 1945 (album), red. D. Tusk, G. Fortuna, Z. Gach, Gdańsk 1998.
 • Był sobie Gdańsk. Brzeźno, Nowy Port (album), red. G. Fortuna, D. Tusk, Gdańsk 2004.
 • Był sobie Gdańsk. Od Oruni po Siedlce (album), red. G. Fortuna, D. Tusk, Gdańsk 2005.
 • Był sobie Gdańsk. Oliwa, Jelitkowo (album), red. G. Fortuna, D. Tusk, Gdańsk 2003.
 • Był sobie Gdańsk. Wrzeszcz (album), red. G. Fortuna, D. Tusk, Gdańsk 2002.


C

 • Chodyński Antoni Romuald, Spis bursztynników gdańskich od XVI do początków XIX wieku, „Rocznik Gdański”, XLI, 1981, z. 1, s. 193-214.
 • Chodyński Antoni Romuald, Złotnicy gdańscy nieznani E. Czihakowi, „Rocznik Gdański, XLIV, 1984, z. 1, s. 123-132.
 • Czaplicka Janina, Zbiór kartograficzny i ikonograficzny w Archiwum Miasta Elbląga, „Rocznik Elbląski”, 2, 1963, s. 299-304.

 

D

 • Dawny Sopot (album), red. D. Tusk, W. Duda, G. Fortuna, Z. Gach, Gdańsk 1998.
 • Dembińska Anna, Wystawa Odrodzenia w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Gdańsku, „Archeion”, 23, 1954, s. 217-218.
 • Dragan Marcin, Polsko-gdańsko-niemiecki spór archiwalny w okresie międzywojennym (1919-1939), „Archeion”, 39, 1963, s. 165-203.
 • Dragan Marcin, Recesy Gdańskie i ich wartość zastępcza w stosunku do utraconych źródeł archiwalnych, „Archeion”, 21, 1952, s. 175-191.
 • Drozd Jarosław, Budowa portu gdyńskiego – symboliczne budowle [w:] Druga Rzeczpospolita z morzem w tle. Księga pamiątkowa poświęcona prof. Romanowi Wapińskiemu, red. A. Drzewiecki i E. Koko, Gdynia 2010, s. 251-261.
 • Drozd Jarosław, Gdynia to Neve-Yam: The Jewish fisherman`s courses within the Bays of Gdańsk and Puck in the interwar period, “Studia Maritima”, 26, 2013, s. 55-68.
 • Drozd Jarosław (współautor), Gdynia – z żelaza, z betonu…100 fotografii Gdyni na 100-lecie niepodległości, red. A. Regliński, Gdańsk 2018.
 • Drozd Jarosław, Dzieje Polskiej Agencji Morskiej S.A. w Gdyni, pierwszej polskiej firmy maklerskiej, w świetle akt rejestrowych Sądu Grodzkiego w Gdyni, „Historia-Archiwa-Gdańsk” 1, 2018, s. 53-72.
 • Drozd Jarosław, Małkowski Kazimierz, Polkowski Bolesław, Toczek Ryszard, Gdynianie. Straty osobowe Gdyni w II wojnie światowej 1939-1945. Ludność cywilna, Gdynia 2004.
 • Drozd Jarosław, Konsul Witołd Kukowski - ostatni właściciel Kolibek [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8 VI 2001, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, s. 91-106.
 • Drozd Jarosław, Kursy portowe i rybackie dla Żydów w Gdyni w okresie międzywojennym, „Nautologia", 142, 2005, s. 37-41.
 • Drozd Jarosław, Leon Holzer (1895-1972). Życiorys polskiego patrioty wyznania mojżeszowego z Gdynią w tle, „Nautologia”, 150, 2013, s. 55-59.
 • Drozd Jarosław, Maria Ludwika Dońska (1912-2006). Życiorys z Gdynią w tle, „Nautologia”, 145, 2008, s. 81-85.
 • Drozd Jarosław, Obraz morza i Gdyni w relacjach jej żydowskich mieszkańców w dwudziestoleciu międzywojennym [w:] Morze nasze i nie nasze. Zbiór studiów pod red. P. Kurpiewskiego, T. Stegnera, Gdańsk 2011, s. 141-149.
 • Drozd Jarosław, Od Regat Gdyńskich w 1921 roku do Mistrzostw Europy w Orłowie Morskim w 1939 roku, „Rocznik Gdyński”, 23, 2011, s. 89-98.
 • Drozd Jarosław, Profesor Ruth Gall (1920-2003), "Madame Cosmic Rays". Życiorys z Gdynią w tle, „Nautologia”, 144, 2007, s. 188-191.
 • Drozd Jarosław, Przemiany w religijności Żydów pomorskich w Drugiej Rzeczypospolitej. Wybrane aspekty [w:] Metamorfozy społeczne. Religia a społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej. Zbiór studiów pod red. T. Stegnera, t. 5, Warszawa 2013, s. 333-351.
 • Drozd Jarosław, Requiem dla konsula. Witołd Kukowski (1882-1939), „Rocznik Gdyński”, 22, 2010, s. 14-23.
 • Drozd Jarosław, Rozwój spółek przemysłowo-handlowych we wsi Gdynia w latach 1920-1926 w świetle akt rejestru handlowego, „Nautologia”, 151, 2014, s. 35-39.
 • Drozd Jarosław, Społeczność żydowska Gdyni w okresie międzywojennym, Gdynia 2007.
 • Drozd Jarosław, Wspólnoty wyznaniowe w Gdyni w okresie międzywojennym, „Rocznik Gdyński”, 18, 2006, s. 87-96.

 

E

 • Eggert Johann Ephraim, Choral-Lieder zu dem Glocken-Spiel der Altstädtschen Ober-Pfarr-Kirche zu St. Catharinen ausgesetzt mit Variationes. Danzig 1784. Facsimile rękopisu archiwalnego z zasobu APG, sygn. 300,R/Pp,45. Edycja, wstęp i komentarz D. Popinigis, D. Kaczor, Gdańsk 2006.
 • Eggert Johann Ephraim, Choral-Lieder zu dem Glocken-Spiel der Altstädtschen Ober-Pfarr-Kirche zu St. Catharinen ausgesetzt mit Variationes. Danzig 1784. Indeks tematyczny utworów, Gdańsk 2006.
 • Elbląg w starej fotografii, wybór, wstęp i oprac. L. Potykanowicz-Suda, Gdańsk 2013.
 • Elbląska księga łąkowa – miniatury [w:] Prague The Crown of Bohemia 1347-1437, edited by B. Drake, New York 2005.

 

F

 • Flis Stanisław, Akta do dziejów Wolnego Miasta Gdańska w zbiorach Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] Gdańsk i Pomorze w XX wieku, red. M. Andrzejewski, Gdańsk 1997, s. 18–39.
 • Flis Stanisław, Fortyfikacje nadbrzeżne Zatoki Gdańskiej w archiwaliach [w:] Fortyfikacje Gdańska, red. G. Bukal, Gdańsk 2006, s. 143–160.
 • Flis Stanisław, Mapy morskie w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] Mapy południowego Bałtyku. Z dziejów kartografii, t. IX, red. M. Stelmach, Szczecin 1997, s. 207–217.
 • Flis Stanisław, Komsta Katarzyna, Materiały do dziejów organizacji paramilitarnych na Pomorzu w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] Organizacje paramilitarne i pokrewne na Pomorzu w przededniu II wojny światowej, Toruń 1996, s. 201-205; przedruk w „Archeion”, 97, 1997, s. 182–185.
 • Flis Stanisław (współautor), Miasta Morza Bałtyckiego. Informator o źródłach z archiwów i bibliotek polskich do dziejów stosunków miast bałtyckich i żeglugi na Bałtyku (1450-1800), red. S. Flis, Warszawa 2007.
 • Flis Stanisław (współautor), Poland [w:] Baltic Connections. Archival Guide to the Maritime Relations of the Countries around the Baltic Sea (including the Netherlands) 1450-1800 (The Northern World, 36), vol. 3, edited by Lennart Bes, Edda Frankot and Hanno Brand, Leiden-Boston, 2007, s. 1607–1879.
 • Flis Stanisław, Wojna o akta KW PZPR w Gdańsku [w:] Wojna o akta. Studia i materiały źródłowe, red. S. Flis, Gdańsk 2011, s. 40–54.

 

G

 •  Gdańsk miastem wielu kultur – powrót do korzeni (katalog wystawy), oprac. A. Biedziak, M. Kurr, L. Potykanowicz-Suda, J. Strehlau,  Gdańsk 2010.
 • Gdański przemysł okrętowy w dokumencie archiwalnym,  red. L. Potykanowicz-Suda, Gdańsk 2011.
 • Gdynia – z żelaza, z betonu…100 fotografii Gdyni na 100-lecie niepodległości, red. A. Regliński, Gdańsk 2018.
 • Gierszewski Stanisław, Elbląskie księgi cła palowego z lat 1586-1700, „Zapiski Historyczne”, 38, 1973, z. 4, s. 43-53.
 • Groth Andrzej, Gniew w świetle ankiety Rodena z 1773 roku, „Rocznik Gdański”, 55, 2000, z. 1, s. 57-61.
 • Groth Andrzej, Ruch statków w porcie elbląskim w latach 1585-1700, „Rocznik Gdański”, 37, 1977, s. 39-66.
 • Groth Andrzej, Źródła do dziejów portu, żeglugi i handlu morskiego Elbląga w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8 VI 2001, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, s. 139-153.
 • Groth Paweł, Cenniejsze zabytki kartograficzne w. XVI-XVIII znajdujące się w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Gdańsku, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza, 4, 1958, s. 373-397.
 • Groth Paweł, Egzemplarz relacji Boota z roku 1632 z odręcznymi rysunkami odnaleziony w Archiwum Gdańskim, „Rocznik Gdański”, 14, 1955, s. 11.
 • Grudzień 1970 na Wybrzeżu Gdańskim w świetle akt Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku, wybór, wstęp i oprac. L. Potykanowicz-Suda, Gdańsk 2011.
 • Grulkowski Marcin, Cło funtowe a działalność kancelarii Głównego Miasta Gdańska w XIV-XV w., „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 70, 2010, s. 147-173.

 

H

 • Historia Elbląga, t. I-III, red. A. Groth, t. IV, red. M. Andrzejewski, Gdańsk 1993-2002.
 • Historia Tczewa, red. W. Długokęcki, Tczew 1998.

 

I

 • Informator o materiałach statystycznych w archiwach państwowych 1939-1945, t. 1, Warszawa 1972, s. 61-65.
 • Informator o zespołach archiwalnych zawierających materiały do historii przemysłu w latach 1815-1945, wstęp i red. I. Pietrzak-Pawłowska, Warszawa 1967.

 

J

 • Jastrzębowska Anna Julia, Musiał Jolanta, Źródła do dziejów pomorskich cmentarzy w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku Oddział w Gdyni [w:] Pomorskie cmentarze. Wybór źródeł, red. L. Potykanowicz-Suda, Gdańsk 2010, s. 11-13.

 

K

 • Kaczor Dariusz, Statut cechu piekarzy pieczywa ciemnego Starego Miasta Elbląga z 1421 roku, „Rocznik Elbląski, 19, 2004, s. 161-169.
 • Kalendarz 2008 (z fotografiami dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Gdańsku), Gdańsk 2007.
 • Kancelaria wielkich mistrzów w Malborku. Katalog wystawy, oprac. J. Trupinda, Malbork 2001.
 • Kaufmann Karl Joseph, Danzigs Deutschtum, staatliche Selbständigkeit und Geltung in der Vergangenheit Urkunden und Lichtbildern aus dem Danziger Staatsarchiv, Danzig 1923.
 • Keyser Erich, Aus der Geschichte der Kartensammlung des Danziger Stadtarchivs, Würzburg 1958.
 • Klesińska Wanda, Archiwum miasta Elbląga, „Rocznik Elbląski”, 1, 1961, s. 73-95.
 • Klesińska Wanda, Niektóre dowody polskości Elbląga w XVI-XVIII w. Stan badań, „Rocznik Elbląski”, 2, 1963, s. 67-95.
 • Kloss Elżbieta, Gdańskie księgi gruntowe, „Archeion”, 22, 1954, s. 196-212.
 • Kodeks Tczewski z Lubeki, red. J. Mykowski, Tczew 2009.
 • Komitet Wojewódzki ogniwem władzy ludowej. Studium postaw aktywu partyjnego opracowane pod kierunkiem Marcina Kuli na przykładzie zapisów posiedzeń KW PZPR w Gdańsku w latach 1949-1953, red. H. Popławska, Warszawa 1997.
 • Komsta Katarzyna, Danziger Amtsbücher aus den Jahren 1357-1794 und 1807-1814, Archiv für Diplomatik Schriftgeschichte Siegel- und Wappenkunde, 47/48, 2001/2002, s. 285-334.
 • Komsta Katarzyna, Gdańskie księgi wpisów [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8 VI 2001, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, s. 185-216.
 • Komsta Katarzyna, Stosunek władz partyjnych i administracyjnych województwa gdańskiego do obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski [w:] Millennium polskie. Walka o rząd dusz, red. C. Wilanowski, Warszawa 2002, s. 42-49.
 • Komsta Katarzyna, Źródła do dziejów teatru na Targu Węglowym w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] 200 lat teatru na Targu Węglowym w Gdańsku, red. J. Ciechowicz, Gdańsk 2004, s. 157-166.
 • Księga wpisów uczniów Gimnazjum Gdańskiego, oprac. Z. Nowak, P. Szafran, Warszawa-Poznań 1974.
 • Księgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach państwowych w Polsce. Informator, oprac. A. Laszuk, Warszawa 2002.
 • Księgi Młodego Miasta Gdańska 1400-1455 [1458-1459], wyd. Krzysztof Kopiński, Piotr Oliński, „Fontes” 100, 2008.
 • Kubicka Katarzyna, Akta miasta Gdańska – losy wojenne i rewindykacja [w:] Historia – Archiwa – Gdańsk, red. R. Kubicki, A. Przywuska, Gdańsk 2014, s. 309-321.
 • Kubicka Katarzyna, Działalność pisarzy urzędowych i podsędka w Gdańsku w drugiej połowie XVIII w. [w:] Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Chorążyczewski, A. Żeglińska, Olsztyn 2014, s. 349-359.
 • Kubicka Katarzyna, Problem przechowywania i archiwizacji akt luźnych na przykładzie dolnej kancelarii miasta Gdańska [w:] Historia, archiwistyka, informacja naukowa. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, red. M. Świgoń, Olsztyn 2009, s. 205-213.
 • Kubicki Rafał, Spór archiwalny polsko-gdańsko-niemiecki i jego skutki – w badaniach Czesława Biernata, [w:] Historia – Archiwa – Gdańsk, red. R. Kubicki, A. Przywuska, Gdańsk 2014, s. 77-87.
 • Kubicki Rafał, Testamenty elbląskie z XIV – początków XVI w. – charakterystyka wraz z listą testatorów w układzie chronologicznym, „Rocznik Elbląski”, 20, 2006, s. 199-208.
 • Kubicki Rafał, Wybrane źródła do dziejów szpitala Świętego Ducha w Gdańsku z lat 1382-1449, „Studia z Dziejów Średniowiecza”, 18, 2014, s. 293-325.
 • Kubicki Rafał, Znaczenie zbiorów dawnych archiwów miejskich w badaniach nad historią dominikanów w XIII-XVIII w. – na przykładzie miast Prus Krzyżackich i Królewskich [w:] Historia – Archiwa – Gdańsk, red. R. Kubicki, A. Przywuska, Gdańsk 2014, s. 189-205.
 • Kubicki Rafał, Źródła do dziejów konwentu dominikanów elbląskich w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8 VI 2001, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, s. 243-260.
 • Kupczyński Tadeusz, Archiwum elbląskie, „Archeion”, 17, 1948, s. 101-113.
 • Kupczyński Tadeusz, Organizacja przedwojenna Państwowego Archiwum w Gdańsku i dzisiejsze jego zasobu, „Archeion”, 18, 1948, s. 87-102.

L

 • Leszczyński Adam, Dędek Jacenty, Hanzeatycki Elbląg [w:] „National Geographic Polska”, 5, 2004.

 

M

 • Maciakowska  Zofia, Kształtowanie przestrzeni miejskiej Głównego Miasta w Gdańsku do początku XV wieku, Gdańsk 2011.
 • Maciakowska  Zofia, Zasiedlenie Głównego Miasta Gdańska około 1360 roku [w:] „Zapiski Historyczne”, 69, 2004, s. 125-142.
 • Maciakowska  Zofia, Z badań nad gospodarką wodną w Głównym Mieście Gdańsku do początku XV w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 3-4, 2005, s. 331-341.
 • Maksymowicz Maciej, Struktura organizacyjna gdańskiego cechu stolarzy w latach 1464-1810, „Rocznik Gdański”, 55, 2000, z. 1, s. 35-55.
 • Marszałek Franciszek, Akta Konsystorza Ewangelickiego w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Gdańsku, „Archeion”, 35,1961, s. 65-73.
 • Die Matrikel des Gymnasiums zu Elbing 1598-1786, bearb., H. Abs, Danzig 1939-1939.
 • Miasta Morza Bałtyckiego. Informator o źródłach z archiwów i bibliotek polskich do dziejów stosunków miast bałtyckich i żeglugi na Bałtyku (1450-1800), red. S. Flis, Warszawa 2007.
 • Milewska Teresa Danuta, Armarium Elbingense albo Elbląska Księga Herbowa – Jana Henryka Dewitza [w:] „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego”. Historia, 3, 1974, s. 31-41.
 • Morcinek Elżbieta, Dokumenty duńskie z XIV-XVI wieku w Archiwum Gdańskim, „Archeion”, 69, 1979, s. 79-93.
 • Musiał Jolanta (współautor), Gdynia – z żelaza, z betonu…100 fotografii Gdyni na 100-lecie niepodległości, red. A. Regliński, Gdańsk 2018.
 • Musiał Jolanta, Księgi i akta gruntowe w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku i Oddziału w Gdyni [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 3, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2013, s. 307 – 317.
 • Musiał Jolanta, Sądy grodzkie w okręgu gdańskim w latach 1945-1950 oraz ich dokumentacja w zasobie archiwalnym, „Historia-Archiwa-Gdańsk” 1, 2018, s. 84-98.
 • Musiał Jolanta, Straty materialne mieszkańców gminy Chwaszczyno w latach 1939 – 1945 [w:] Wyniszczyć, wypędzić, wynarodowić. Szkice do dziejów okupacji niemieckiej na Kaszubach i Kociewiu (1939 – 1945), red. G. Berendt, Gdańsk 2010, s. 120 – 137.
 • Musiał Jolanta, Z nadmorskich wspomnień. Pierwsze spotkania Polaków z morzem w okresie międzywojennym [w:] Morze nasze i nie nasze. Zbiór studiów pod red. P. Kurpiewskiego, T. Stegnera, Gdańsk 2011, s. 131 – 140.
 • Musiał Jolanta, Źródła do badań nad inteligencją gdyńska okresu międzywojennego [w:] Historia – Archiwa – Gdańsk, red. R. Kubicki, A. Przywuska, Gdańsk 2014, s. 235-268.

N

 • Nowa księga rachunkowa Starego Miasta Elbląga 1404-1414, wyd. Markian Pelech, t. 1-2, Warszawa-Poznań-Toruń, 1987, 1989.

 

O

 • Obin Joanna, Dokumentacja fotograficzna gdańskiego KW PZPR w zbiorach Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] Wojna o akta. Studia i materiały źródłowe, red. S. Flis, Gdańsk 2011, s. 69-74.
 • Operacja  „Zorza II”. Służba Bezpieczeństwa i Komitet Wojewódzki PZPR wobec wizyty Jana Pawła II w Trójmieście (czerwiec 1987), red. S. Cenckiewicz, M. Kruk, Warszawa-Gdańsk 2008.

 

P

 • Paprocka Elżbieta, Rękopisy elbląskie jako źródło dla poznania sytuacji Kościoła katolickiego w Elblągu w XVII-XVIII wieku, „Rocznik Elbląski”, 18, 2002, s. 149-167.
 • Päsler Ralf, Sechs Beschreibungen von Handschriften des Wojewódzkie Archiwum Państwowe zu Gdańsk nach der Literatur zusammengestellt, 1997.
 • I wojna światowa w dokumencie archiwalnym, oprac. L. Potykanowicz-Suda, Gdańsk 2014.
 • Plany miast w polskich archiwach państwowych. Katalog, oprac. M. Lewandowska, M. Stelmach pod kier. A. Tomczaka, Warszawa 1996.
 • Pod znakiem swastyki. Gdańsk 1943-1944 [album fotografii], Gdańsk 2004.
 • Pomorskie cmentarze. Wybór źródeł, red. L. Potykanowicz-Suda, Gdańsk 2010.
 • Potrzebowski Rafał, Dokumentacja robót przymusowych oraz wysiedleń w czasie II wojny światowej w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8 VI 2001, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, s. 261-284.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Kontrola bibliotek seminaryjnych i zakonnych w    województwie gdańskim w 1960 roku w świetle akt Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Gdańsku, „Studia Pelplińskie”, 35, 2004, s. 205–216.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Kościół i społeczeństwo Pomorza Gdańskiego wobec stanu wojennego w okresie od 13 grudnia 1981 r. do lipca 1982 r. w świetle akt KW PZPR w Gdańsku [w:] Kościół i społeczeństwo wobec stanu wojennego, red. W. J. Wysocki, Warszawa 2004, s. 395–408.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Państwo a Kościół katolicki w województwie gdańskim w latach 1945-1970, Warszawa 2011.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Próby wprowadzenia państwowego nadzoru nad Biskupim Seminarium Duchownym w Gdańsku Oliwie w świetle akt partyjno-państwowych województwa gdańskiego [w:] Gdańskie Seminarium Duchowne 1957–2007. Księga Jubileuszowa, Gdańsk 2007, s. 79–92.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Ks. Prymas Stefan Wyszyński na Pomorzu Gdańskim w świetle akt przechowywanych w Archiwum Państwowym w Gdańsku [w:] Stefan Kardynał Wyszyński wobec Ziem Zachodnich i Północnych oraz stosunków polsko-niemieckich, red. T. Dzwonkowski i Cz. Osękowski, Warszawa-Poznań-Zielona Góra 2001, s. 165–175.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Przygotowania do przyjazdu Ojca Świętego Jana Pawła II do Trójmiasta w 1987 roku w świetle akt Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej”, 10–12, 2003, s. 695–711.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Regesty archiwaliów eksponowanych na wystawie „Tczew w świetle archiwaliów od 1252 roku” [w:] Tczew w świetle archiwaliów od 1252 roku, red. K. Niemczyk, L. Potykanowicz-Suda, K. Zieliński, Tczew-Gdańsk 2002, s. 33–49.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Regesty archiwaliów eksponowanych na wystawie „Wsie powiatu tczewskiego w świetle archiwaliów od 1305 roku” [w:] Wsie powiatu tczewskiego w świetle archiwaliów od 1305 roku, red. K. Niemczyk, L. Potykanowicz-Suda, K. Zieliński, Pelplin 2003, s. 27–64.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, 750 lat Tczewa w archiwaliach (regesty archiwaliów) [w:] 750 lat Tczewa w archiwaliach, red. L. Potykanowicz-Suda, Pelplin 2010, s. 37–103.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Westphal  Marcin, Śladami ludzi morza.  Jan Stankiewicz - kapitan żeglugi wielkiej, Gdańsk 2008.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Wisła w dokumencie archiwalnym (tekst i redakcja), Gdańsk 2017.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Wystawy wirtualne z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski w Archiwum Państwowym w Gdańsku [w:] 1050. rocznica Chrztu Polski, red. K. Lewalski, Gdańsk 2016, s. 340-341.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Źródła do dziejów I wojny światowej w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] I wojna światowa w dokumencie archiwalnym, Gdańsk 2014.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Źródła do dziejów pomorskich cmentarzy w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] Pomorskie cmentarze. Wybór źródeł, red. L. Potykanowicz-Suda, Gdańsk 2010, s. 5-10.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Źródła do dziejów przemysłu okrętowego w Gdańsku w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] Gdański przemysł okrętowy w dokumencie archiwalnym,  red. L. Potykanowicz-Suda, Gdańsk 2011, s. 6-19.
 • Protokoły  Sejmiku Generalnego Prus Królewskich, t. 1 1526-1528, wyd. M. Biskup, B. Dybaś, J. Tandecki, Toruń 2001.
 • Przywuska Aniela, Dokumentacja aktowa organów władzy i administracji państwowej stopnia gromadzkiego, powiatowego i wojewódzkiego z lat 1950-1975, „Archeion”, 79, 1985, s. 135-161.
 • Przywuska Aniela, Dokumentacja kartograficzna Archiwum Państwowego w Gdańsku z lat 1520-1650 [w:] Historia i archiwistyka. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Tomczaka, Toruń 1992, s. 297-307.
 • Przywuska Aniela, Dokumentacja ośrodków INTE województwa gdańskiego (rodzaje, klasyfikacja w wykazach akt, archiwalizacja) „Archeion”, 75, 1983, s. 237-250.
 • Przywuska Aniela, Kancelaria Gdańskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej (1945-1950), „Archeion”, 70, 1980, s. 103-131.
 • Przywuska Aniela, Kociewska gmina Smętowo Graniczne. Dzieje do roku 2005. Starogard Gdański 2008.
 • Przywuska Aniela, Kociewskie wsie: Stara, Kościelna i Leśna Jania. Wybrane problemy z zakresu historii do 1920 r. Część I-III, „Archiwista Polski”, 46, 2007, s. 27-36; 48, 2007, s. 9-21; 49, 2008, s. 59-68.
 • Przywuska Aniela, Literatura i źródła do dziejów miasta [w:] Dzieje Starogardu, t. 1, red. M. Kallas, Starogard Gdański 1998, s. 1-27.
 • Przywuska Aniela, Materiały archiwalne miasta Gdańska jako źródło historyczne i zabytki kultury [w:] Wielka Księga miasta Gdańska, red. A. Januszajtis, Gdańsk 1997,  s. 817-841.
 • Przywuska Aniela, Niektóre problemy gromadzenia materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Gdańsku [w:] Pamiętnik I Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Warszawa 1991, s. 355-367.
 • Przywuska Aniela, Ochrona przeciwpożarowa Miasta i Gminy Gniew od lokacji miasta do roku 2011, Gniew 2012.
 • Przywuska Aniela, Problem cezury roku 1950 w aktach administracji terenowej szczebla wojewódzkiego (na przykładzie województwa gdańskiego), „Acta Universitatis Nicolai Copernici”. Historia VIII – Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 54, 1973, s. 165-187.
 • Przywuska Aniela, Przydatność zasobu Archiwum w Gdańsku do badań nad kancelarią w Prusach Królewskich okresu staropolskiego [w:] Kancelarie okresu księgi wpisów w Prusach Królewskich, red. A. Tomczak, Warszawa 1994, s. 97-121.
 • Przywuska Aniela, Starostwa powiatowe oraz powiatowe rady narodowe i wydziały powiatowe województwa gdańskiego w latach 1945-1950. (Ustrój, kancelaria, akta), „Archeion”, 52, 1969, s. 83-108.
 • Przywuska Aniela, Zasada przynależności zespołowej w teorii i praktyce Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] Komputeryzacja archiwów, t. 3,  red. H. Robótka, Toruń 1997, s. 15-24.
 • Przywuska Aniela, Polak Henryk, Zasób Archiwum Państwowego w Gdańsku i jego wykorzystania do badań nad historią Gdańska i Pomorza, „Rocznik Gdański”, 50, 1990, z. 2, s. 85-103.
 • Przywuska Aniela, Z dziejów osady Olszowiec 1731-1901 [-1973] [w:] Historia – Archiwa – Gdańsk, red. R. Kubicki, A. Przywuska, Gdańsk 2014, s. 153-158.
 • Przywuska Aniela, Źródła do dziejów miasta Tczewa w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] Tczew w świetle archiwaliów od 1252 roku, red. K. Niemczyk, L. Potykanowicz-Suda, K. Zieliński, Tczew-Gdańsk 2002, s. 33-49.
 • Przywuska Aniela, Źródła do dziejów miasta Tczewa w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] 750 lat Tczewa w archiwaliach, red. L. Potykanowicz-Suda, Pelplin 2010, s. 11-35.
 • Przywuska Aniela Skibicka Aleksandra, Źródła do historii Żydów w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce, red. B. Woszczyński, V. Urbaniak, Warszawa 2001, s. 127-154.

 

R

 • Regliński Andrzej, Akta Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w zasobie Archiwum Państwowego e Gdańsku, „Historia-Archiwa-Gdańsk” 1, 2018, s. 147-176.
 • Regliński Andrzej, Archiwa terenowe podległe Archiwum Państwowemu w Gdańsku [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja Jubileuszowa 8 VI 2001, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, s. 285-302.
 • Regliński Andrzej (współautor), Gdynia – z żelaza, z betonu…100 fotografii Gdyni na 100-lecie niepodległości, red. A. Regliński, Gdańsk 2018.
 • Regliński Andrzej, Ewidencja ludności w przedwojennej Gdyni na podstawie akt Komisarza Rządu oraz kartoteki meldunkowej [w:] Historia – Archiwa – Gdańsk, red. R. Kubicki, A. Przywuska, Gdańsk 2014, s. 269-288.
 • Regliński Andrzej, Straty wojenne gminy Rumia-Zagórze na podstawie kwestionariuszy dotyczących rejestracji szkód wojennych [w:] Wyniszczyć, wypędzić, wynarodowić. Szkice do dziejów okupacji niemieckiej na Kaszubach i Kociewiu (1939-1945) red. G. Berendt , Gdańsk 2010, s. 87-119.
 • Regliński Andrzej, Zmiany wielkich dostojników krzyżackich w latach 1309-1315 [w:] Gdańskie studia z dziejów średniowiecza nr 1:  Ludzie, władza, posiadłości, red. J. Powierski i B. Śliwiński, Gdańsk 1994, s.191-216.
 • Rembowska Irena, Gdański cech złotników od XIV do końca XVIII w., Gdańsk 1971.
 • Repertuar Gdańskiej Tabulatury Organowej z 1591 r roku zachowanej w Archiwum Państwowym w Gdańsku, w rękopisie sygnowanym 300R/Vv123, oprac. D. Liss, Gdańsk 1997.

 

S

 • Skarby Gdańskiego Archiwum. Obrazy przestrzeni. Gdańsk od XVI do XIX w. na planach ze zbiorów Archiwum Państwowego w Gdańsku, Gdańsk [2001].
 • Skibicka Aleksandra, Westphal Marcin, Materiały archiwalne do dziejów teatru na Pomorzu w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku, 2000, e-teatr.pl – polski portal teatralny.
 • Sławoszewska Maria, Gdańska „Biblioteka Archivi”, „Archeion”, 40, 1964, s. 131-151.
 • Sławoszewska Maria, Gdańskie „Missiva”, „Archeion”, 29, 1958, s. 199-207.
 • Sławoszewska Maria, Odzyskane archiwalia gdańskie, „Studia Źródłoznawcze”, 4, 1959, s. 232-234.
 • Sławoszewska Maria,  Problem sumariuszy i indeksów w Archiwum Gdańskim Koreferat. (Piąta archiwalna konferencja metodyczna), „Archeion”, 37, 1962 s. 145-148.
 • Sławoszewska Maria, W sprawie odrębności zespołowej akt cechowych, „Archeion”, 55, 1971, s. 37-39.
 • Sławoszewska Maria, Zarys dziejów archiwum miasta Gdańska, „Rocznik Gdański”, 14, 1955, s. 3-39.
 • Sokół Stanisław, Historia gdańskiego cechu chirurgów 1454-1820, Wrocław 1957.
 • Sopocki Sierpień’80, oprac. W. Kowalski, Sopot 2010.
 • Sopot w świetle dokumentów archiwalnych ze zbiorów Archiwum Państwowego w Gdańsku (katalog wystawy), oprac. K. Komsta, J. Drozd, S. Flis, Gdańsk-Sopot 2002.
 • Stan wojenny w województwie gdańskim w świetle akt Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku, wybór wstęp i oprac. L. Potykanowicz-Suda, Gdańsk 2012.
 • Stanke Marianne, Historische Akten im Staatsarchiv Danzig. Quellen für Familienforschung, Bonn 2004.
 • Stępniak Henryk, Ludność polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939, Gdańsk 1991.
 • Stępniak Henryk, Rada Portu i Dróg Wodnych w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk 1971.
 • Stodolny Czesław, Komisarz Generalny R.P. w Gdańsku i jego akta, „Archeion”, 40, 1964, s. 201-225.
 • Stodolny Czesław, Senat Wolnego Miasta Gdańska. Dzieje urzędu, jego organizacja, charakterystyka treści akt, „Archeion”, 59, 1973, s. 158-179.
 • Strehlau Elżbieta, Kancelaria Starostwa powiatowego w Starogardzie Gdańskim w latach 1945-1950 [w:] Historia – Archiwa – Gdańsk, red. R. Kubicki, A. Przywuska, Gdańsk 2014, s. 357-373.
 • Strehlau Janina, Kancelaria Państwowego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Starogardzie Gdańskim-Kocborowie w latach 1893-1939 [w:] Historia – Archiwa – Gdańsk, red. R. Kubicki, A. Przywuska, Gdańsk 2014, s. 339-355.
 • Swobodziński Marcin, Źródła do dziejów politycznych Gdańska w pierwszym okresie bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego (VI-XII 1696) w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku, „Historia-Archiwa-Gdańsk” 1, 2018, s. 27-38.
 • Szarszewski Adam, Najstarsze księgi rachunkowe szpitali gdańskich, Toruń 2005.
 • Szarszewski Adam, Ordynacje i instrukcje Szpitala św. Łazarza, Szpitala na Zapleczu oraz Domu dla Chorych Zakaźnie w Gdańsku XVII-XVIII w., Toruń 2005.
 • Szarszewski Adam, Ordynacje i statuty szpitali gdańskich XV-XIX w., Toruń 2004.
 • Szarszewski Adam, Sprawy szpitali i sierocińców aktach prawnych Rady Miasta Gdańska XVI-XVIII w., Toruń 2006.
 • Szarszewski Adam, Szpital i kościół św. Jakuba w Gdańsku. Zarys historyczny, Toruń 1999.
 • Szczuczko Witold, Archiwa prywatne w archiwach wielkich miast pruskich (Gdańsk, Elbląg, Toruń) w okresie staropolskim, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”. Historia, 236, 1991, s. 83-97.
 • Szlagowska Danuta, Przeszłość w muzykę wpisana [o muzykaliach z APG], „Tygodnik Powszechny”, 35, 2013, s. 24.
 • Szmytkowska Beata, Karton z bibułą. Kolekcje pism drugiego obiegu jako źródło do badań nad siecią kolportażu i środowiskami opozycji na wybranych przykładach [w:] Drugi obieg w PRL na tle samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku, red. P. Gasztold-Seń, N. Jarska, J. Olaszek, Warszawa 2016, s. 181-200.
 • Szmytkowska Beata, Stan zachowania akt gdańskiego KW PZPR w zbiorach Archiwum Państwowego w Gdańsku i ich wykorzystanie do badań naukowych [w:] „Wojna o akta”. Studia i materiały źródłowe, red. S. Flis, Gdańsk 2011, s. 57-68.
 • Szmytkowska Beata, Źródła do dziejów związku zawodowego i ruchu społecznego „Solidarność” w Archiwum Państwowym w Gdańsku [w:] Szkice z dziejów NSZZ „Solidarność” na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach (1980-1990), red. I. Hałagida, Bydgoszcz-Gdańsk 2012, s. 202–212.

 

T

 • Tajne akta KW PZPR w Gdańsku dotyczące Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego, oprac. S. Bogdanowicz, Pelplin-Gdańsk 2003.
 • Thematic Catalogue of Music in Manuscript in the State Archive in Gdańsk, vol. 3, oprac. zbiorowe, Gdańsk 2008.

 

U

 •  Urząd Stanu Cywilnego – Gdańsk Miasto. Sygnatura APG 1609. Indeks alfabetyczny – akta urodzeń (1874-1886), t. 1-3, oprac. M. Stanke, Bonn 2005 (wydruk komputerowy).
 • Urząd Stanu Cywilnego – Gdańsk Miasto. Sygnatura APG 1609. Indeks alfabetyczny – akta ślubów A-Z (1875-1886), oprac. M. Stanke, Bonn 2005 (wydruk komputerowy).
 • Urząd Stanu Cywilnego – Gdańsk Miasto. Sygnatura APG 1609. Indeks alfabetyczny – akta zgonów (1874-1884), t. 1-2, oprac. M. Stanke, Bonn 2005 (wydruk komputerowy).

 

W

 •  Westphal Marcin, Architektura militaris grodu nad Motławą w zbiorach Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] Fortyfikacje Gdańska, Gdańsk 2006, s. 131-142.
 • Westphal Marcin, Inwentarz zespołu akt Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” 1941-1942, „Kociewski Magazyn Regionalny”, cz. I, nr 2/2000, s. 3-7.
 • Westphal Marcin, Inwentarz zespołu akt Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” 1941-1942, „Kociewski Magazyn Regionalny”, cz. II, nr 3/2000, 29-31.
 • Westphal Marcin, Materiały archiwalne dotyczące miejsca straceń w Lesie Szpęgawskim przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku [w:] Szpęgawskie Memento, Starogard Gdański 2001, s. 98-109.
 • Węsierska-Biernatowa Teresa, Gdański Urząd Wetowy, „Archeion”, 34, 1961, s. 105-122.
 • Wierzbicki Piotr, Archiwum Państwowe w Gdańsku. Charakterystyka instytucji i zasobu archiwalnego, „Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie”. Biuletyn, 13, 2006, s. 47-53.
 • Wilkierz królewskiego miasta Starogardu, wstęp, edycja, tłum z j. niem., komentarze i objaśnienia D. Kaczor, Starogard Gdański 2009.
 • Wilkierz królewskiego miasta Tczewa, red. T. Maciejewski, Gdańsk 1994.
 • Wisła w dziejach Gdańska i Powiśla. Katalog wystawy, Gdańsk 2006.
 • Wojciechowski Edward, Materiały archiwalne, rękopisy i stare druki gdańskie z zakresu księgowości, „Rocznik Gdański”, 15-16, 1956-1957, s. 3-17.
 • Wystawa - Śladami gdańszczan znanych i nieznanych. Katalog wystawy, oprac. K. Komsta, Gdańsk 2002.

 

Z

 • Zdrenka Joachim, Główne, Stare i Młode Miasto Gdańsk i ich patrycjat w latach 1342-1525, Toruń 1992.
 • Zdrenka Joachim, Korespondencja działaczy i osób związanych z Towarzystwem Naukowym w Toruniu w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Gdańsku, „Zapiski Historyczne” 48, 1983, z. 4, s. 149-151.
 • Zdrenka Joachim, Regesty dokumentów zachodniopomorskich w Archiwum Gdańskim, „Informator Archiwalny Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Szczecinie”, cz. 1, nr 8, 1981, s. 1-40; cz. 2, nr 9, 1982, s. 1-34; cz.3, nr 10,1982, s. 21-50.
 • Zdrenka Joachim, Urzędnicy miejscy Gdańska w latach 1342-1792 i 1809-1814. Spisy, t. 1-2, Gdańsk 2008.
 • Zjazdy Hanzy (katalog wystawy), Gdańsk 1997.
 • Zwrot depozytów archiwalnych miast i wsi pomorskich, „Archeion”, 15, 1937-1938, s. 212-216.

 

Ż

 • Życie teatralne dawnego Elbląga w świetle archiwaliów, oprac. L. Potykanowicz-Suda, Gdańsk 2014.

 

Publikacje o pracownikach

B

 • Bahr Ernst, Recke Walther [in:] Altpreussische Biographie, Bd. 3, 1975, s. 1047.
 • Bańkowski Piotr, Roch Morcinek, „Kwartalnik Historyczny”, 76, 1969, nr 1, s. 267-269.
 • Becker Kurt, Bär Max [in:] Neue Deutsche Biographi, Bd 1, Berlin 1953, s. 525.
 • Bielińska Maria: Franciszek Marszałek  (24 VIII 1893–16 II 1961), Archeion”, 36, 1962, s. 285–286.
 • Biernat Czesław, Maria Sławoszewska (10 II 1903–14 V 1979), „Archeion”, 85, 1989, s. 317–319.
 • Bławat Joanna, Dembińska Anna (biogram) [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, Suplement II, Gdańsk 2002, s. 63-64.
 • Bławat Joanna, Kloss Elżbieta (biogram) [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, Suplement II, Gdańsk 2002, s. 129.
 • Bławat – Obin Joanna, Jastrzębowski Jan Ryszard (1950-2006) [w:] Słownik Biograficzny Archiwistów Polskich, t. III, Warszawa 2017, s. 103-104.

 

D

 • Dragan Marcin, Dr Anna Dembińska ur. 24 VII 1895 – zm. 19 VI 1954, kustosz WAP w Gdańsku, „Archeion”, 24, 1955, s. 389-390.

 

F

 • Flis Stanisław, Czesław Stodolny – wspomnienie pośmiertne, „Archeion”, 98, 1997, s. 351–352.
 • Flis Stanisław, Józef Stanisław Wiśniewski – wspomnienie pośmiertne, „Archeion”, 98, 1997, s. 342–343.
 • Flis Stanisław, Stodolny Czesław (biogram) [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, Suplement II, Gdańsk 2002, s. 261-262.
 • Flis Stanisław, Stodolny Czesław [w:] Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 2, 1906-2001, Warszawa 2002, s. 174-175.
 • Flis Stanisław, Wiśniewski Józef Stanisław [w:] Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 2, 1906-2001, Warszawa 2002, s. 192-193.
 • Forstreuter Kurt, Kaufmann Karl Josef [in:] Altpreussische Biographie, Bd. 3, 1975, s. 973-974.
 • Forstreuter Kurt, Wendland Ulrich [in:] Altpreussische Biographie, Bd. 2, 1967, s. 789.

 

H

 • Historia – Archiwa – Gdańsk. Studia dedykowane Profesorowi Czesławowi Biernatowi w 90. rocznicę urodzin, praca zbiorowa, red. R. Kubicki, A. Przywuska, Gdańsk 2014.

 

J

 • Jaszkowska Hanna, Maria Sławoszewska – sylwetka archiwisty (1903-1979), (praca magisterska), Toruń 1993.

 

K

 • Kaufmann Josef, Max Bär. Seine Wirken in Westpreuβen, Danzig 1913.
 • Kubicka Katarzyna, Stanisław Flis (11 XII 1964 - 20 VII 2014), „Archeion”, 115, 2014, s. 759-766.
 • Kubicka Katarzyna, Teresa Węsierska-Biernatowa (27 XII 1927 - 1 XII 2014), „Archeion”, 116, 2015, s. 732-733.
 • Klosse Elisabeth: Walther Recke †. [in:] Preussenland. Bd. 1, 1963, s. 33 f.

 

L

 • Lenz A., Dr. Karl Josef Kaufmann zum Gedenken, “Unser Danzig”, 17, 1965, nr 3, s. 10.

 

M

 • Merz Hermann, Archivdirektor dr Karl Joseph Kaufmann. Zur Feier seines 60. Geburtstages [in:] “Danziger Neueste Nachrichten”, No 10, 1925.
 • Musiał Jolanta, Sławoszewska Maria (biogram) [w:] Pół wieku Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Gdańsku 1965 – 2015, pod red. S. Kościalaka i M. Płuciennik, Gdańsk 2015, s. 36 – 37.
 • Musiał Jolanta, Wiśniewski Józef (biogram) [w:] Pół wieku Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Gdańsku 1965 – 2015, pod red. S. Kościalaka i M. Płuciennik, Gdańsk 2015, s. 41 - 42.

 

O

 • Obin Joanna, Jan Jastrzębowski  (wspomnienie), „Archiwista Polski”, 4, 2006, s. 96-97.
 • Ohlhof G., Max Bär und Staatsarchiv Danzig, “Westpreussen Jahrbuch”, 28, 1978, s. 76-84.

 

P

 • Pelczar Marian, Marcin Dragan – długoletni prezes, „Rocznik Gdański”, 32, 1972, z. 1, s. 27-40.
 • Płuciennik Monika, In memoriam. Stanisław Flis (1964-2014), „Archiwista Polski”, 75, 2014, s. 103-109.
 • Polak Henryk, Morcinkowa Elżbieta [w:] Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 2, 1906-2001, Warszawa 2002, s. 124.
 • Polak Henryk, Staniewski Tadeusz [w:] Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 2, 1906-2001, Warszawa 2002, s. 169-170.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Dyrektorzy Archiwum Państwowego w Gdańsku 1901–1991 [Max Bär] [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8 VI 2001, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, s. 343–345, 359.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Bibliografia prac Czesława Biernata za lata 1953-2001 [w:] Historia – Archiwa – Gdańsk, red. R. Kubicki, A. Przywuska, Gdańsk 2014, s. 23-40.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Biernat Czesław (biogram) [w:] Słownik Biograficzny Archiwistów Polskich, t. III, Warszawa 2017, s. 36-39.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Czesław Biernat (18 I 1925 – 20 I 2015), „Archeion”, 116, 2015, s. 734-739.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, In memoriam. Czesław Biernat (1925-2015), „Archiwista Polski”, 2(78), 2015, s. 115-120.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Kalendarium życia zawodowego i naukowego Czesława Biernata [w:] Historia – Archiwa – Gdańsk, red. R. Kubicki, A. Przywuska, Gdańsk 2014, s. 15-21.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Dyrektorzy Archiwum Państwowego w Gdańsku 1901–1991 [Czesław Biernat] [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8 VI 2001, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, s. 354–355, 361.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Dyrektorzy Archiwum Państwowego w Gdańsku 1901–1991 [Marcin Dragan] [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8 VI 2001, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, s. 350–351, 361.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Dyrektorzy Archiwum Państwowego w Gdańsku 1901–1991 [Karl Joseph Kaufmann] [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8 VI 2001, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, s. 346–347, 359.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Dyrektorzy Archiwum Państwowego w Gdańsku 1901–1991 [Otto Meinardus] [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8 VI 2001, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, s. 343, 359.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Dyrektorzy Archiwum Państwowego w Gdańsku 1901–1991 [Roch Morcinek] [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8 VI 2001, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, s. 351-352, 361.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Dyrektorzy Archiwum Państwowego w Gdańsku 1901–1991 [Walhter Recke] [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8 VI 2001, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, s. 347–349, 360.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Dyrektorzy Archiwum Państwowego w Gdańsku 1901–1991 [Maria Sławoszewska] [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8 VI 2001, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, s. 353–354, 361.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Dyrektorzy Archiwum Państwowego w Gdańsku 1901–1991 [Adolf Warschauer] [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8 VI 2001, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, s. 345–346, 359.
 • Potykanowicz-Suda Lidia, Dyrektorzy Archiwum Państwowego w Gdańsku 1901–1991 [Urlich Wendland] [w:] 100 lat Archiwum Państwowego w Gdańsku. Sesja jubileuszowa 8 VI 2001, red. A. Przywuska, Gdańsk 2001, s. 349–350, 360.
 • Przywuska Aniela, Klesińska Wanda [w:] Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 2, 1906-2001, Warszawa 2002, s. 81-82.
 • Przywuska Aniela, Pożegnanie dyrektora Archiwum Państwowego w Gdańsku [Czesława Biernata], „Archeion”, 94, 1995, s. 274.
 • Przywuska Aniela, Wanda Klesińska (27 II 1921 – 24 X 1993), „Archeion” 94, 1995, s. 377-378.
 • Przywuska Aniela, Sławoszewska Maria [w:] Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 2, 1906-2001, Warszawa 2002, s. 164-165.

 

R

 • Recke Walther, Bär Max [in:] Altpreussische Biographie, Bd. 1, 1941-1944, s. 26-27.

 

S

 •  Skibicka Aleksandra, Groth Paweł Franciszek [w:] Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 2, 1906-2001, Warszawa 2002, s. 57-58.
 • Sławoszewska Maria, Dembińska Anna [w:] Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 1, 1918-1984, Warszawa-Łódź 1988, s. 51-52.
 • Sławoszewska Maria, Dragan Marcin [w:] Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 1, 1918-1984, Warszawa-Łódź 1988, s. 54-56.
 • Sławoszewska Maria, Jeżowa Kazimiera [w:] Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 1, 1918-1984, Warszawa-Łódź 1988, s. 91-92.
 • Sławoszewska Maria, Kloss Elżbieta [w:] Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 1, 1918-1984, Warszawa-Łódź 1988, s. 101.
 • Sławoszewska Maria, Kupczyński Piotr Tadeusz [w:] Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 1, 1918-1984, Warszawa-Łódź 1988, s. 119-120.
 • Sławoszewska Maria, Marcin Dragan  (11 XI 1982 – 9 VII 1966), „Archeion”, 47, 1967, s. 282.
 • Sławoszewska Maria, Marcin Dragan  (11 XI 1982 – 9 VII 1966), „Archeion”, 48, 1968, s. 252-255.
 • Sławoszewska Maria, Morcinek Roch [w:] Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 1, 1918-1984, Warszawa-Łódź 1988, s. 150-151.
 • Sławoszewska Maria, Roch Morcinek (14 VIII 1902 – 23 VI 1968), „Archeion” 51, 1969, s. 307-309.
 • Sławoszewska Maria, Tadeusz Kupczyński (3 XI 1885 – 5 VIII 1967), “Archeion”, 49, 1968, s. 227-229.
 • Stodolny Czesław, Marszałek Franciszek Ksawery [w:] Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 1, 1918-1984, Warszawa-Łódź 1988, s. 140-141.

 

 

 

 


 Wersja do druku Do góry

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Ogólne Rozporządzenie”) Archiwum Państwowe w Gdańsku informuję, że >>> czytaj dalej

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.