Wydawnictwa własne

 

Ku niepodległości – przegląd źródeł

oprac. i red. dr Lidia Potykanowicz-Suda, 2019, ss. 120, il., ISBN 978-83-950600-14.

 

Publikacja albumowa wydana z okazji stulecia odzyskania niepodległości w wersji dwujęzycznej: polskiej i angielskiej. W oparciu o archiwalia gdańskiego archiwum autorka ukazuje zarówno ożywienie polskiego ruchu narodowego na Pomorzu w końcowych miesiącach I wojny światowej, jak też proces przejmowania przez władze polskie administracji na tych ziemiach. Ponadto przedstawia kwestię plebiscytu na Powiślu, sprawę Wolnego Miasta Gdańska, dokumenty dotyczące amerykańskiej pomocy żywnościowej dla obywateli odradzającej się Polski oraz źródła informujące o dziejach imigracji Polaków do kraju. Publikacja została sfinansowana ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku. Uzyskała prawo do zamieszczenia na stronie redakcyjnej logotypu „Niepodległa”.

Publikacja do nabycia w AP Gdańsk
Publikacja do pobrania: POBIERZ

 

Gdynia z żelaza, z betonu… 100 fotografii Gdyni na 100-lecie niepodległości

red. Andrzej Regliński, 2018, ss. 214, il., ISBN 978-83-950600-0-7.


Album wydany z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, w którym znalazły się fotografie miasta i portu gdyńskiego z lat 1926-1976, przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz jego Oddziału w Gdyni - większość zdjęć jest publikowana po raz pierwszy. Obrazują one najważniejsze zjawiska rozwoju miasta i portu w Gdyni – od rybackiej wioski do rozmiarów wielkiego portowego miasta i przekazują jednocześnie niepowtarzalna dynamikę rozwoju gdyńskiego portu. Na kartach albumu prezentujemy również unikalne zdjęcia statków polskiej floty, m.in. fregaty „Dar Pomorza” czy transatlantyków „Pułaski”, „Piłsudski” oraz „Batory”. Książka zawiera opisy w języku polskim i angielskim.


Nakład wyczerpany
Publikacja do pobrania w formacie pdf: POBIERZ

 

Wisła w dokumencie archiwalnym

tekst i redakcja dr Lidia Potykanowicz-Suda, 2017, ss. 238, il., ISBN APG: 978-83-933332-9-5.

Katalog jest rezultatem współpracy Archiwum Państwowego w Gdańsku z: Archiwum Głównym Akt Dawnych, Archiwum Narodowym w Krakowie, Narodowym Archiwum Cyfrowym Archiwum Państwowym w Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Płocku, Radomiu, Toruniu i Warszawie, w związku z wystawą pod tym samym tytułem zorganizowaną z okazji przypadającego w 2017 roku – Roku Rzeki Wisły. Wydany w wersji polsko-angielskiej zawiera ponad 230 skanów materiałów archiwalnych wkomponowanych w tekst opowiadający o Wiśle. Dodatkowo do katalogu dołączono krótkie  informacje  o źródłach do dziejów Wisły w archiwach państwowych uczestniczących w tym projekcie.

Nakład wyczerpany  

Publikacja do pobrania w formacie pdf: https://www.gdansk.ap.gov.pl/info/katalog-wisla.pdf

 

Historia – Archiwa – Gdańsk. Studia dedykowane profesorowi Czesławowi Biernatowi w 90. rocznicę urodzin

red. dr hab. Rafał Kubicki prof. nadzw. UG, dr Aniela Przywuska, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Gdańsku, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2014, ss. 448, ISBN NDAP: 978-83-64806-07-0; ISBN APG: 978-83-933332-3-3.

 
Publikacja została wydana z okazji jubileuszu 90. urodzin prof. Czesława Biernata przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Gdańsku i Uniwersytet Gdański.
W tomie znajdują się artykuły historyków i archiwistów poświęcone prof. Biernatowi, jego działalności na niwie historycznej i archiwalnej, artykuły poświęcone działalności Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz prace oparte na źródłach w nim przechowywanych. 
Wydawnictwo było prezentowane na spotkaniu naukowym poświęconym śp. Profesorowi Czesławowi Biernatowi, które odbyło się 21 stycznia 2015 r. w historycznej Sali BHP na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej.

 

 

Archiwum Państwowe w Gdańsku. Informator o zasobie archiwalnym od 1945 roku (stan na dzień 30 czerwca 2012 r.)

oprac. Joanna Bławat – Obin, Gdańsk-Warszawa 2014,
 s. 888 + 16 s. wkładka. ISBN 978-83-64806-12-4; ISBN 978-83-933332-7-1.

Informator jest pierwszą publikacją obejmującą dane o wszystkich zespołach archiwalnych
w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku zawierających dokumentację wytworzoną po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku, aktualne na dzień 30 czerwca 2012 r.
Informacje opisujące zawartość ww. zespołów zostały poprzedzone wstępem, w którym zwięźle opisano dzieje gdańskiego archiwum oraz przedstawiono układ rzeczowy Informatora.  Osobno objaśniono zasady korzystania z zasobu archiwalnego.  
Ponadto publikacja została uzupełniona o pomoce skorowidzowe (indeksy: geograficzny i nazw zespołów oraz konkordancję sygnatur AP w Gdańsku), wybraną bibliografię oraz ilustracje.

 

I wojna światowa w dokumencie archiwalnym

oprac. Lidia Potykanowicz-Suda, Gdańsk, 2014, ss. 90, il., ISBN 978-83-933332-6-4.


Publikacja powstała w związku z 100. rocznicą wybuchu I wojny światowej. Zawiera ona artykuł informujący o materiałach archiwalnych do dziejów I wojny światowe znajdujących się w Archiwum Państwowym w Gdańsku. Ponadto ok. 70 skanów archiwaliów podzielonych na kilka grup tematycznych, które obrazują początek wojny, działania wojenne na frontach, trudności gospodarcze, pomoc wojenną oraz dążenia niepodległościowe. Pozycja wydana przez AP w Gdańsku i Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku, w ramach serii „Skarby gdańskiego archiwum”.

Nakład wyczerpany

Publikacja do pobrania: POBIERZ

 

Życie teatralne dawnego Elbląga w świetle archiwaliów

oprac. Lidia Potykanowicz-Suda, Gdańsk 2014, ss. 100, il., ISBN 978-83-933332-4-0.

Albumowa publikacja ze wstępem informującym o źródłach do dziejów szeroko rozumianej kultury teatralnej dawnego Elbląga przechowywanych w Archiwum Państwowym w Gdańsku oraz prawie 90 skanów archiwaliów przedstawionych w układzie chronologicznym. Wśród nich są głównie afisze teatralne, fotografie sceniczne poszczególnych aktorów oraz zatrzymane w kadrze sceny z przedstawień. Ukazała się ona nakładem AP w Gdańsku i Stowarzyszenia Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku, w serii wydawniczej „Skarby gdańskiego archiwum”.

Publikacja do nabycia w AP Gdańsk – na zasadzie wymiany

 

Elbląg w starej fotografiI

wybór, wstęp i opracowanie Lidia Potykanowicz-Suda, Gdańsk 2013, ss.174, il., ISBN 978-83-933332-2-6.

Książka zawiera 168 fotografii pochodzących z zasobu Archiwum Państwowego w Gdańsku. Przedstawiają one niemal cały Elbląg, zarówno jego widoki ogólne, piękną zabudowę głównych ulic jak i wygląd uboższych dzielnic, obiekty wyróżniające się rozwiązaniami architektonicznymi i proste budowle. Publikowane fotografie zostały wykonane przed wybuchem II wojny światowej i są unikalnym świadectwem historii Elbląga, gdyż większość prezentowanych na nich obiektów została zniszczona w czasie działań wojennych na początku 1945 roku. Pozycja ukazała się nakładem AP w Gdańsku i Stowarzyszenia Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku, w serii  „Skarby gdańskiego archiwum”.

Do nabycia w AP Gdańsk – na zasadzie wymiany

 

Stan wojenny w województwie gdańskim w świetle akt Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku

wybór, wstęp i opracowanie Lidia Potykanowicz-Suda, Gdańsk 2012, ss. 100, il., ISBN 978-83-933332-1-9.

Publikacja źródłowa zawiera wstęp informujący o materiałach archiwalnych dotyczących stanu wojennego w województwie gdańskim znajdujących się w zespole akt KW PZPR w Gdańsku, przechowywanym w Archiwum Państwowym w Gdańsku. Ponadto 31 różnorodnych dokumentów (instrukcje, protokoły, informacje, komunikaty, ulotki) cytowanych w większości w całości, w wersji oryginalnej. Na końcu zamieszczono  kilkanaście skanów druków ulotnych opozycji i władzy.  Pozycja wydana w ramach serii „Skarby gdańskiego archiwum” przez AP w Gdańsku, wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku.

Nakład wyczerpany

 

 

Grudzień 1970 na Wybrzeżu Gdańskim w świetle akt Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku

wybór, wstęp i opracowanie Lidia Potykanowicz-Suda, Gdańsk 2011, ss. 112, il., ISBN 978-83-933332-0-2.

Publikacja źródłowa zawiera wstęp informujący o materiałach archiwalnych dotyczących wydarzeń Grudnia 1970 znajdujących się w zespole akt KW PZPR w Gdańsku, przechowywanym w Archiwum Państwowym w Gdańsku. Ponadto 36 różnorodnych dokumentów (instrukcje, protokoły, informacje, komunikaty, ulotki), które - poza kilkoma (we fragmentach) – nie były dotąd publikowane. Na końcu zamieszczono skany kilkunastu fotografii z Grudnia 1970 roku oraz z lat późniejszych, nawiązujące do tamtych wydarzeń. Pozycja ukazała się w serii „Skarby gdańskiego archiwum”, a jej wydawcą jest AP w Gdańsku i Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku.

Nakład wyczerpany

 

 

Gdański przemysł okrętowy w dokumencie archiwalnym

red. Lidia Potykanowicz-Suda, Gdańsk 2011, ss. 58, il., ISBN 83-914612-7-0.

Publikacja składa się z artykułu naukowego pt. „Źródła do dziejów przemysłu okrętowego w Gdańsku w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku” - od warsztatów stoczniowych i warsztatów produkcji pomocniczej z końca XV wieku do wielkoprzemysłowego budownictwa okrętowego w XX wieku. Ponadto zawiera 36 reprodukcji różnorodnych archiwaliów. Pozycja wydana przez AP w Gdańsku wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku i stanowi kontynuację serii „Skarby gdańskiego archiwum”.

Nakład wyczerpany

 

 

Pomorskie cmentarze. Wybór źródeł

red. Lidia Potykanowicz-Suda, Gdańsk, 2010, ss. 56, ISBN 83-914612-9-7.

Publikacja powstała w ramach partnerskiego projektu o charakterze naukowo-badawczym „Nekropolie Pomorza”, realizowanego w latach 2010-2012, pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego. Składa się ona z artykułu dr Lidii Potykanowicz-Suda pt. „Źródła do dziejów cmentarzy pomorskich w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku” oraz Anny Julii Jastrzębowskiej i Jolanty Musiał pt. „Źródła do dziejów cmentarzy pomorskich w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku Oddział w Gdyni”. Ważnym uzupełnieniem publikacji jest ponad 40 reprodukcji różnorodnych archiwaliów. Pozycja wydana przez AP w Gdańsku i Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku, w serii „Skarby gdańskiego archiwum”.

Nakład wyczerpany

 

 

Gdańsk miastem wielu kultur – powrót do korzeni. Katalog wystawy

oprac. Agata Biedziak, Marcin Kurr, Lidia Potykanowicz-Suda, Janina Strehlau, Gdańsk 2010, ss. 60, il., ISBN 83-914612-8-9.

Katalog jest rezultatem współpracy Archiwum Państwowego Gdańsku z Urzędem Miejskim w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury w związku z wystawą pod tym samym tytułem zorganizowaną przez Archiwum z okazji III Światowego Zjazdu Gdańszczan (21-23 maja 2010 r). Informacje zawarte w katalogu jak i dobór archiwaliów nie jest przypadkowy. Wiążą się przede wszystkim ze wzrostem zainteresowań tematyką genealogii wśród Gdańszczan. Jego motywem przewodnim są materiały archiwalne wykorzystywane do badań genealogicznych.  Poza szczegółowym opisem archiwaliów prezentowanych na wystawie (70 pozycji) katalog zawiera 38 kolorowych reprodukcji w układzie chronologicznym. Publikacja została wydana w trzech wersjach językowych.

Nakład wyczerpany

 

750 lat Tczewa w archiwaliach

red. Lidia Potykanowicz-Suda, 2010, ss.104, il., ISBN 978-83-7380-868-3.

Publikacja powstała dzięki współpracy Archiwum Państwowego w Gdańsku, Fabryki Sztuk Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły w Tczewie i władz miasta Tczewa w związku z wystawą pod tym samym tytułem zorganizowaną przez Archiwum i Fabrykę Sztuk, z okazji 750 rocznicy nadania Tczewowi praw miejskich przez księcia Sambora II. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwszą z nich stanowi naukowy artykuł dr Anieli Przywuskiej pt. „Źródła do dziejów miasta Tczewa w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku”. Druga część publikacji, przygotowana przez dr Lidię Potykanowicz-Sudę, adresowana jest głównie do młodzieży szkolnej. Autorka w oparciu o materiały archiwalne z zasobu AP w Gdańsku opowiada o historii Tczewa rozpoczynając od dokumentu potwierdzającego lokacje miasta z 1260 roku.

Nakład wyczerpany

Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni. Przewodnik po zasobie archiwalnym

oprac. Andrzej Regliński, Warszawa 2007, s. 448, ISBN 978-83-89115-75-1.

Przewodnik jest opracowaniem, skierowanym do użytkowników samodzielnie prowadzących poszukiwania, zawierającym kompletne informacje dotyczące zasobu archiwalnego gdyńskiego Oddziału AP w Gdańsku (wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.). Zasób terytorialny zespołów aktowych omawianych w publikacji odpowiada zasięgowi działania Oddziału w Gdyni i obejmuje powiaty pucki, wejherowski (także lęborski do 1975 r.) oraz miasta Gdynię i Sopot. Informacje opisujące dzieje aktotwórców oraz zawartość ww. zespołów zostały poprzedzone wstępem, w którym zwięźle opisano dzieje Oddziału oraz przedstawiono układ rzeczowy przewodnika, a osobno objaśniono zasady korzystania z zasobu archiwalnego. Ponadto publikacja została uzupełniona o skorowidze (indeksy: geograficzny, osobowy, nazw zespołów i instytucji) oraz konkordancję sygnatur i wybraną bibliografię.

Nakład wyczerpany


 Wersja do druku Do góry

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Ogólne Rozporządzenie”) Archiwum Państwowe w Gdańsku informuję, że >>> czytaj dalej

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.